پیشرفت ۶۵ درصدی پروژۀ تغییر نحوۀ آبگیری فولاد مبارکه

علیرضا استکی، مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات فولاد مبارکه، ضمن اعلام این خبر گفت: روز یکشنبه ۲۶ مردادماه سال جاری، مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه، از روند پیشرفت این پروژه بازدید و بر تسریع اجرای آن تأکید کرد.
وی گفت: پروژۀ تغییر نوع برداشت از رودخانه در راستای همکاری و جلب نظر متولیان رودخانه در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود تا ابتدای مهرماه به بهرهبرداری برسد.
در همین خصوص مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه گفت: این شرکت از سال ۱۳۵۴ قرارداد تأمین آب خطوط تولید را با سازمان آب منطقهای منعقد ساخت و در سال ۱۳۶۵ نیز قبل از راهاندازی خطوط تولید، قرارداد مذکور را با دیماند سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب تجدید و نهایی کرد.
سید امیر طباطبائیان اظهار داشت: علیرغم افزایش حدود سه برابری تولید فولاد مبارکه نسبت به ظرفیت نامی کارخانه، این شرکت با سرمایهگذاریهای متعدد و به بهرهبرداری رساندن پروژههای بهبود، ازجمله جمعآوری و تصفیۀ پساب از شهرستانهای اطراف، تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی، پروژههای بهینهسازی مصرف در خطوط تولید، تغییر آبیاری غرقابی به قطرهای و… تا پایان سال ۱۳۹۸ میزان برداشت از رودخانه را به میزان ۵۰ درصد نسبت به دیماند خود کاهش داده است.
وی با بیان اینکه اجرای پروژۀ مذکور علیرغم همۀ مشکلات ازجمله تغییرات دبی رودخانه و سختی کار در بستر رودخانه، شفافسازیهای لازم و هماهنگی بین ارگانهای دولتی در حال اجراست، تصریح کرد: همانطور که سیستمها و کنتورهای اندازهگیری ثبت میکنند، اجرای این پروژه تنها بهمنظور ساماندهی رودخانه در محل آبگیری و در پاسخ به تقاضای متولیان رودخانه انجام شده و هیچ تغییری در میزان برداشت آب شرکت از رودخانه نخواهد داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا