در مرکز طبخ شمارۀ یک صورت گرفت؛ افزایش ۲۵ درصدی تولید و ذخیرۀ آب گرم بهداشتی

به گزارش ارک خبر:با بهینهسازی فرایند تأمین و ذخیرۀ آب گرم بهداشتی در مرکز طبخ شمارۀ یک فولاد مبارکهبه میزان ۲۵ درصد، بازدهی این بخش افزایش یافت

رئیس مرکز تعمیرات تأسیسات و لولهکشی صنعتی فولاد مبارکه ضمن تائید این خبر افزود: همۀ موتورخانههای حرارت مرکزی آب گرم فولاد مبارکه تحت پوشش مرکز تعمیرات تأسیسات و لولهکشی صنعتی تعمیرات مرکزی است. یکی از وظایف این مرکز، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ازجمله سرویس، بازرسی PM، بهینهسازی و حفظ آمادهبهکاری موتورخانهها جهت سرویسدهی مناسب به بهرهبرداران و همکاران گرامی در فولاد مبارکه است.
حسین عابد در ادامه اظهار داشت: با توجه به کمبود ظرفیت تولید آب گرم بهداشتی ارسالی به مرکز طبخ شمارۀ یک و سپری شدن عمر مفید تجهیزات مرتبط، پروژۀ بهینهسازی سیستم تأمین و ذخیرۀ آب گرم بهداشتی برای این مرکز تعریف شد.
وی خاطرنشان کرد: در این فرایند اقدامات انجامشده و دستاوردهای بهبارنشسته عبارتاند از:
۱٫ فرایند مبدل نوع پوستۀ لولۀ استفادهشده و منابع ذخیرۀ آب گرم ۳۰۰۰ لیتری بهعلت فرسودگی و عدم بازدهی و کارکرد مناسب، با دو منبع کویلی ۴۰۰۰ لیتری جایگزین و منجر به افزایش ۲۵ درصدی تولید و ذخیرۀ آب گرم بهداشتی شد.
۲٫ با توجه به عمر بالای شبکۀ لولهکشی و فرسودگی خطوط و اتصالات، مسیر لولهکشی طبق شرایط و طراحی جدید، تعویض و اصلاح و بهمنظور صرفهجویی در مصرف انرژی، کلیۀ منابع و شبکۀ لولهکشی عایقکاری شد.
در همین خصوص حسین نصرتی تکنسین تعمیرات تأسیسات و لولهکشی صنعتی افزود:
در اجرای این پروژه با موانع و چالشهایی روبهرو بودیم، ازجمله عدم امکان توقف تولید و ارسال آب گرم مصرفی با توجه به شرایط خاص بهرهبرداری مرکز طبخ، عدم امکان نقلوانتقال تجهیزات از درب موتورخانه با توجه به محدودیت فضا و عدم امکان قرارگیری مکانیسم و جرثقیل در نزدیک موتورخانه. اما در نهایت با برگزاری جلسات و هماهنگی با مسئولین مرکز طبخ و زمانبندی مناسب کار بهصورت ایمن در کمترین زمان بدون توقف تولید آب گرم به بهترین شکل اجرا شد.
وی در تشریح چگونگی اجرای این پروژه گفت: در ابتدا پس از بررسی بار چارت اجرایی و تعیین راهکار مناسب برای چالشهای موجود، نحوۀ انتقال تجهیزات پس از مشاوره باکارشناسان ایمنی، با برداشتن قسمتی از سقف موتورخانه انجام شد و بعد از نقلوانتقال تجهیزات قدیمی و جدید، جهت تعمیرات و جابهجاییهای آتی و همچنین تأمین نورکافی موتورخانه، در محل دمونتاژ شده در سقف، نورگیر ایمن ساخته و نصب گردید. سپس مبدل و منابع ذخیرۀ قدیمی به همراه استراکچر مربوطه و لوله و اتصالات فرسوده دمونتاژ و توسط مکانیسم به بیرون از موتورخانه منتقل گردید. پس از دمونتاژ تجهیزات، فونداسیون منابع با بتنریزی توسط مرکز ساختمانی تعمیرات مرکزی ایجاد گردید و پس از آماده شدن فونداسیون، منابع کویلی جدید به داخل موتورخانه منتقل و در جای خود نصب شد. پس از آن با ساخت کلکتورها و تکمیل لولهکشی و اجرای فلاشینگ، تست شبکه انجام و بعد از رفع عیوب، سیستم آبگیری و راهاندازی شد. درنهایت با اجرای عایقکاری حرارتی و رطوبتی این پروژه به اتمام رسید.
عابد در خاتمه از همکاری کارکنان مرکز طبخ، مرکز تعمیرات ساختمانی، پیمانکار درگیر و واحد نظارت که در اجرای ایمن و با کیفیت این پروژه همت گماردند، تشکر و قدردانی کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا