۲۶ مهرماه سالروز کسب جایزۀ زرین EFQM اروپا توسط فولاد مبارکه

به گزارش ارک خبر:در تقویم پرافتخار فولاد مبارکه، ۲۶ مهرماه از درخشش خاصی برخوردار است، زیرا پس از حضور موفق در جایزۀ تعالی اروپا (سال ۹۴)، این شرکت در ۲۶ مهرماه سال ۹۷ برای اولین بار بهعنوان یک شرکت ایرانی موفق به کسب سطح زرین جایزۀ EFQM اروپا شد؛ افتخاری که نشئتگرفته از رقابتپذیری و قابلیتهای سازمان در ارائۀ الگوی مدیریتی در سطح بینالمللی است.

به همین مناسبت پای صحبت محمد ناظمی هرندی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فولاد مبارکه نشستیم تا با روند صعود پرافتخار فولاد مبارکه به قلههای افتخار در سطح ملی و بینالمللی بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید تا شما نیز از حلاوت مرور این دستاوردها بهرهمند شوید.
جهان پیوسته در تغییر است، تغییر مداوم در علوم و فناوری، اقتصاد و تجارت، فرهنگ و سبک زندگی، ارتباطات و مدیریت و …؛ ولی نکتۀ مهم در کنار این تغییرات، پایداری در ارزشها و حرکت مستمر در مسیر مفاهیم و اهداف تعالیبخش است.
تعالی در همۀ ارکان سازمان قابلتعریف است. رهبران سازمان باید بهعنوان بخشی از مأموریت و چشمانداز شرکت، «تعالی» را تعریف کنند؛ بهطور خاص، تعالی در محصولات و خدمات، فرهنگسازمانی و سبک رهبری، ارتباطات و پاسخگویی به ذینفعان و تمامی فرایندها و فعالیتهایی که انجام میدهیم. در واقع نگرش تعالیمحور باید در مرکز فلسفۀ وجودی سازمان باشد.
شرکت فولاد مبارکه از بدو تأسیس با بهکارگیری شیوههای نوین مدیریتی در قالب استانداردها و الگوهای جهانی و با پیمودن مسیر رشد و تعالی، در راه تداوم و تحول کسبوکار و پاسخگویی مناسب به انتظارات ذینفعان گام برداشته است.
برای سازمانها مهم است که در مسیر ایجاد نظم سازمانی و تحقق حداقلهای تعالی در اولین قدم، مجموع اقدامات و رفتارهای خود را بر استانداردهای تدوینشده و قوانین و مقررات موجود منطبق سازند. در این زمینه، پیادهسازی ۱۰ استاندارد مدیریتی در حوزههای کیفیت (ISO9001:2018)، ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001:2018)، محیطزیست (ISO14001:2015)، انرژی (ISO50001:2018)، ریسک (ISO31000:2018)، مدیریت دانش (ISO30401:2018)، شکایت مشتریان (ISO10002:2018)، رضایت مشتریان (ISO10004:2018)، آموزش (ISO10015:1999) و آزمایشگاههای کالیبراسیون و آزمون (ISO17025:2017) در جهت ایجاد یک نظام یکپارچۀ مدیریتی در سطح سازمان مورد توجه قرار گرفته است.
گام مهم بعدی فولاد مبارکه در مسیر تحول سازمانی، بهرهمندی از مشارکت کارکنان بهعنوان بزرگترین سرمایۀ ارزشآفرین در جهت شناسایی فرصتهای بهبود و تعریف و اجرای اقدامات تحولی بوده است. در حقیقت ایجاد تعلق و اشتیاق سازمانی در بین همکاران و رهبری مشارکتجویانه و تفویض اختیار در جهت توانمندسازی موجب پایهریزی بسترهای لازم برای حرکت فولاد مبارکه در مسیر تحقق اهداف بلند گردیده است.
با آغاز فرایند ارزیابی سازمانهای ایرانی مبتنی بر مدل تعالی سازمانی، در سال ۱۳۸۲ فولاد مبارکه با حضور در فرایند جایزۀ ملی تعالی سازمانی و پیادهسازی الگوی مربوطه، گامی بلند در جهت دستیابی به نتایج پایدار و متوازن در همۀ گروههای ذینفع آغاز کرد.
از مهمترین درسآموختههای این فرایند، طراحی و پیادهسازی «نظام جامع تحول» در جهت همسوسازی اجزای سیستم مدیریت فولاد مبارکه (Mobarakeh Management System) با تمرکز بر مشارکت کارکنان و سایر ذینفعان در تحقق اهداف و چشمانداز سازمان بوده است.
سازمان در سال ۹۱ بهعنوان اولین شرکت ایرانی موفق به کسب تندیس زرین تعالی سازمانی شد. در سالهای ۹۳ و ۹۸ این موفقیت تکرار گردید و این امر نشانۀ رشد جایگاه تعالی در شرکت در این دوران است.
پس از حضور موفق فولاد مبارکه در جایزۀ تعالی اروپا در سال ۹۴، فولاد مبارکه در مهرماه سال ۹۷ برای اولین بار بهعنوان یک شرکت ایرانی موفق به کسب سطح زرین جایزۀ EFQM اروپا شد، افتخاری که نشئتگرفته از رقابتپذیری و قابلیتهای سازمان در ارائۀ الگوی مدیریتی در سطح بینالمللی است.
گفتنی است فولاد مبارکه در نظر دارد در آیندۀ نزدیک با توجه به تجارب و یادگیریهای انجامشده در دوران ساخت، بهرهبرداری و توسعه، الگوی مدیریتی خود را با سازمانها و نهادهای مختلف به اشتراک گذارد.

۲۶ مهرماه سالروز کسب جایزۀ زرین EFQM اروپا توسط فولاد مبارکه
در تقویم پرافتخار فولاد مبارکه، ۲۶ مهرماه از درخشش خاصی برخوردار است، زیرا پس از حضور موفق در جایزۀ تعالی اروپا (سال ۹۴)، این شرکت در ۲۶ مهرماه سال ۹۷ برای اولین بار بهعنوان یک شرکت ایرانی موفق به کسب سطح زرین جایزۀ EFQM اروپا شد؛ افتخاری که نشئتگرفته از رقابتپذیری و قابلیتهای سازمان در ارائۀ الگوی مدیریتی در سطح بینالمللی است.

به همین مناسبت پای صحبت محمد ناظمی هرندی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فولاد مبارکه نشستیم تا با روند صعود پرافتخار فولاد مبارکه به قلههای افتخار در سطح ملی و بینالمللی بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید تا شما نیز از حلاوت مرور این دستاوردها بهرهمند شوید.
جهان پیوسته در تغییر است، تغییر مداوم در علوم و فناوری، اقتصاد و تجارت، فرهنگ و سبک زندگی، ارتباطات و مدیریت و …؛ ولی نکتۀ مهم در کنار این تغییرات، پایداری در ارزشها و حرکت مستمر در مسیر مفاهیم و اهداف تعالیبخش است.
تعالی در همۀ ارکان سازمان قابلتعریف است. رهبران سازمان باید بهعنوان بخشی از مأموریت و چشمانداز شرکت، «تعالی» را تعریف کنند؛ بهطور خاص، تعالی در محصولات و خدمات، فرهنگسازمانی و سبک رهبری، ارتباطات و پاسخگویی به ذینفعان و تمامی فرایندها و فعالیتهایی که انجام میدهیم. در واقع نگرش تعالیمحور باید در مرکز فلسفۀ وجودی سازمان باشد.
شرکت فولاد مبارکه از بدو تأسیس با بهکارگیری شیوههای نوین مدیریتی در قالب استانداردها و الگوهای جهانی و با پیمودن مسیر رشد و تعالی، در راه تداوم و تحول کسبوکار و پاسخگویی مناسب به انتظارات ذینفعان گام برداشته است.
برای سازمانها مهم است که در مسیر ایجاد نظم سازمانی و تحقق حداقلهای تعالی در اولین قدم، مجموع اقدامات و رفتارهای خود را بر استانداردهای تدوینشده و قوانین و مقررات موجود منطبق سازند. در این زمینه، پیادهسازی ۱۰ استاندارد مدیریتی در حوزههای کیفیت (ISO9001:2018)، ایمنی و بهداشت شغلی (ISO45001:2018)، محیطزیست (ISO14001:2015)، انرژی (ISO50001:2018)، ریسک (ISO31000:2018)، مدیریت دانش (ISO30401:2018)، شکایت مشتریان (ISO10002:2018)، رضایت مشتریان (ISO10004:2018)، آموزش (ISO10015:1999) و آزمایشگاههای کالیبراسیون و آزمون (ISO17025:2017) در جهت ایجاد یک نظام یکپارچۀ مدیریتی در سطح سازمان مورد توجه قرار گرفته است.
گام مهم بعدی فولاد مبارکه در مسیر تحول سازمانی، بهرهمندی از مشارکت کارکنان بهعنوان بزرگترین سرمایۀ ارزشآفرین در جهت شناسایی فرصتهای بهبود و تعریف و اجرای اقدامات تحولی بوده است. در حقیقت ایجاد تعلق و اشتیاق سازمانی در بین همکاران و رهبری مشارکتجویانه و تفویض اختیار در جهت توانمندسازی موجب پایهریزی بسترهای لازم برای حرکت فولاد مبارکه در مسیر تحقق اهداف بلند گردیده است.
با آغاز فرایند ارزیابی سازمانهای ایرانی مبتنی بر مدل تعالی سازمانی، در سال ۱۳۸۲ فولاد مبارکه با حضور در فرایند جایزۀ ملی تعالی سازمانی و پیادهسازی الگوی مربوطه، گامی بلند در جهت دستیابی به نتایج پایدار و متوازن در همۀ گروههای ذینفع آغاز کرد.
از مهمترین درسآموختههای این فرایند، طراحی و پیادهسازی «نظام جامع تحول» در جهت همسوسازی اجزای سیستم مدیریت فولاد مبارکه (Mobarakeh Management System) با تمرکز بر مشارکت کارکنان و سایر ذینفعان در تحقق اهداف و چشمانداز سازمان بوده است.
سازمان در سال ۹۱ بهعنوان اولین شرکت ایرانی موفق به کسب تندیس زرین تعالی سازمانی شد. در سالهای ۹۳ و ۹۸ این موفقیت تکرار گردید و این امر نشانۀ رشد جایگاه تعالی در شرکت در این دوران است.
پس از حضور موفق فولاد مبارکه در جایزۀ تعالی اروپا در سال ۹۴، فولاد مبارکه در مهرماه سال ۹۷ برای اولین بار بهعنوان یک شرکت ایرانی موفق به کسب سطح زرین جایزۀ EFQM اروپا شد، افتخاری که نشئتگرفته از رقابتپذیری و قابلیتهای سازمان در ارائۀ الگوی مدیریتی در سطح بینالمللی است.
گفتنی است فولاد مبارکه در نظر دارد در آیندۀ نزدیک با توجه به تجارب و یادگیریهای انجامشده در دوران ساخت، بهرهبرداری و توسعه، الگوی مدیریتی خود را با سازمانها و نهادهای مختلف به اشتراک گذارد.

دکمه بازگشت به بالا