روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 

تعداد نفوس زنان همیشه بیش از مردان بوده است.

البته آگاهی از  چرائی وجود این واقعیت که نیازمند کنکاش های علمی است، خارج از بحث جاریست.

ولی فزونی جمعیت زنان نسبت به جمعیت مردان اصولا می بایست بنفع زنان تمام می شد اما اینگونه نبوده و نیست.

وجود (روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان) ظاهرا نشان از ضعف موقعیت زنان نسبت به مردان دارد. ولی با توجه به تفاوت های ناشی از ساختار های طبیعی زن و مرد، موقعیت هرکدام از این دو اصولا باید متفاوت باشد. تفاوت های طبیعی بین زن و مرد  لزوما نه از نظر ارزش و رتبه بلکه باید از لحاظ وظایف و موقعیت ها مورد توجه قرار گیرد.

شایان ذکر است که تفاوت های طبیعی بین زن ومرد نیز با توجه به سنن، باورهای دینی و فرهنگی رایج به صورت های گوناگون تفسیرو تعبیر می شود.

انعکاس تفاسیرو تعابیر متعدد از تفاوت های طبیعی زن ومرد، توسط افراد و جوامع باعث رفتار متفاوت مردان نسبت به زنان شده است. می توان گفت که نحوه برخورد با زنان عمدتا بستگی به فرهنگ افراد و جوامع دارد. یعنی هرجا فرهنگ متعالی حاکم است، ارزش واقعی زنان معلوم و محترم بوده و هست و زنان به عنوان اکثریت نفوس جامعه ازکارائی و بازدهی بهتر و بیشتر برخوردار بوده و هستند. اما در حوزه  فرهنگ های غیر مترقی، فاقد آگاهی و دانش، در مستمر تاریخ، زنان یعنی این مخلوق با ارزش و مفید در معرض تحکم، تعدی و خشونت بوده و هست. خلاصه اینکه فارغ از جو فرهنگی جوامع، حتی سطح فرهنگی افراد نیز در طرز برخورد با زنان تعیین کننده می باشد. می توان گفت تفاوت های طبیعی زن و مرد  نوعی انتخاب حکیمانه بوده و از نظر ارزش و فایده هیچگونه موثر نمی باشد . زن و مرد باید از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار باشند. زن و مرد حق ندارند با یکدیگر بدرفتاری کنند. ارزش زن و مرد تابعی از توانائیهای معنوی، علمی و عملی آنها می باشد.

بنابراین اعمال هرگونه برخورد خشن و عاری از حرمت و ادب برخلاف اصول انسانی ، اجتماعی و قانونی تلقی می شود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا