دفاع یا تهاجم* نوشته محمد اشراقی

 

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

برای تامین امنیت دفاع و تهاجم، هر دو در زمانهای مقتضی لازم است. بدنبال واقعه شهادت محسن فخری زاده دانشمند هسته ای کشور این روزها،  حفظ امنیت جامعه بطور اعم و دانشمندان هسته ای کشور، بطور اخص مطرح ومورد بحث می باشد. این سؤال
می تواند مطرح شود  که آیا برای ارتقا امنیت ایجاد آمادگی دفاعی مهم است یا افزایش امکانات تهاجمی دارای نقش مؤثرتر می باشد.

بنظر می رسد داشتن قدرت تهاجم بدون قدرت تدافعی برای تامین امنیت مطلوب کافی نیست. بنابراین ایجاد قدرت دفاعی دارای اولویت می باشد.

برای جلوگیری از آسیب خوردن ارزشهای مادی و معنوی کشور از سوی سازمان های جاسوسی وابسته به کشورهای متخاصم، بخش های جاسوسی و ضد جاسوسی کشور که جزو سازمانهای دفاعی محسوب می شوند قابلیت سرمایه گذاری زیادی دارند. اگر حمل بر بد بینی نشود، می توان گفت که اهداف شوم برخی ازکشور ایجاب می کند که ارزش های مادی و معنوی دیگر کشورها را از طریق انواع روش های گوناگون  و مبتنی بر علوم و فنون مدرن مورد تهاجم قراردهند. عاملین اینگونه تهاجمات به میزان خسارات حملات خود عنایت ندارند.

امروزه با اینکه عصر کنونی با تمدن و پیشرفت قرین است ولی جنگهای ناتمام در اقصی نقاط دنیا حکایت از بیرحمی نهادینه شدن نوعی توحش نوین دارد. با اینکه فرهنگ های جدید نوید رفاه و آسایش دارند ولی یارای مقابله با فرهنگ های پوسیده حاکم بر جوامع را ندارند.  می توان گفت که تفکرات غلط مبتنی بر سود جوئی های مفرط عامل بروز خصلت های منحط برده داری، تبعیض نژادی و استعمار فکر و اقتصادی عوامل اشتعال آتش جنگ های گذشته و حال بوده و اگر اصلاح نشود باز باعث انواع درگیری فردی و جمعی دنیا خواهد بود. امروزه همه باید پیامبر و زندگی صلح امیز همگانی باشند.  دیگر دوران افکار کهنه وقدیمی متهاجم پایان پذیرفته است.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا