فواید دموکراسی * نوشته محمد اشراقی

 

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

 

دموکراسی، مفهومی نو، زیبا و گوشنواز در سیاست و امور کشورداری است.

سیاست وکشورداری، دارای قدمتی همسن با نخستین جوامع انسانی می باشد. جوامع انسانی همیشه از لحاظ نو ع حکومت، رفتار، درجه  شدت و ضعف فشار حکمرانی بر آحاد مردم متفاوت بوده است.

در طول تاریخ حکمرانان خوب و بد وجود داشته است.  هم اکنون نیز حکومت ها، فارغ از نام و نشان و تقسیم بندی های کلاسیک شناخته شده، باتوجه به نوع رفتار و احترام به حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه می توانند مورد ارزیابی قرار گیرند.

باور اهالی فکر و نظر این است که شناسائی و رعایت انواع حقوق معنوی، فردی و اجتماعی و حفظ حرمت انواع آزادی ها توسط حکومت ها، مهمتراز حقوق مادی می باشد. احترام به حقوق معنوی و رعایت حقوق مادی بمثابه دوبال مشخص پرواز مشترک حکومت ها و مردم به سوی دموکراسی تلقی
می گردد. می توان گفت که هر چه حکومت های دموکراتیک واقعی و هوشمند در دنیا زیاد باشد، وضعیت مادی، معنوی و زندگی مردم  جهان به سوی آزادی، صلح و رفاه  بیشتر حرکت خواهد کرد.

برعکس، شیوع افراط و فردگرایی در اداره جوامع و هدایت کشورها، دنیا را به عرصه مبارزات بیهوده و خسارت زای بیشتری که  امروزه بشر گرفتار است، سوق خواهد داد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا