​وضعیت افغانستان* نوشته محمد اشراقی

 

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

وضعیت افغانستان واقعا درد آور است.

ظاهرا می گویند صلح می کنیم.  ولی هر از گاهی حادثه ای، جان عده ای را می گیرد. ازطرفی دولتی  با حمایت مالی و اداری بین المللی مستقر وجود دارد.  در طر ف دیگر گروهی بنام طالبان مدعی حکومت دینی با تصرف بخش هایی از کشور درمقابل دولت و ملت قد بلند کرده با آمریکا مذاکره می کند، بتازگی مرحله ای از مذاکرات وسیعتری با دولت مرکزی افغانستان را شروع کرده است.

دولت مرکزی افغانستان از ژست ظاهری دموکراتیک و آزاد منش در مسائل عقیدتی، اجتماعی،  مطلوب مردم مترقی می باشد.

بر عکس دولت قابل تحمل رسمی و تحت حمایت مالی، نظامی بین المللی، گروههای افراطی مثل گروه طالبان که دست پرورده آمریکا ست و ابتدا برای براندازی دولت چپ گرای ببرک کارمل تحت حمایت اتحاد شوروی سابق،  ظاهرا در پوشش دین و مذهب با ترفند های حکومت های
غیر دموکراتیک،  در آمدهای بدست آمده از منابع کشورهای مداخله گر افراطی و قاچاق مواد مخدر در نظر دارد دست آورد های مطلوب و مترقی دولت مرکزی را تخریب و از بین ببرد.

باور این است که مردم تحت نفوذ وسلطه طالبان هم افغانستانی هستند و استحقاق  زندگی آزاد و دموکراتیک دارند ولی ظاهر امر نشان می دهد که منازعات جناحی،  وضعیت شکننده امنیتی،  سیاسی و اجتماعی افغانستان را به سوی استبداد طالبانی سوق  می دهد. این روند به هیچ وجه خوب نیست، بلکه نگران کننده بوده و متاسفانه درعرصه جهانی، دارد پیروزی جناح های دیکتاتوری را محقق می سازد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا