جزئیات تورم در استان‌ها/ تورم نقطه‌ای در ایلام ۵۶ درصد شد

مرکز آمار در آخرین گزارش خود، وضعیت نرخ تورم در استان‌های مختلف را منتشر کرد.

به گزارش ارک خبر،مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده را به تفکیک استان در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ منتشر کرد.

کل خانوارها

در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٠٨, ۴ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان هرمزگان با ٣.٩ درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با ٠.١ درصد است. هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان‌های همدان و اردبیل با ٠.٣ درصد کاهش است.

در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۶.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵۵.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴١.۶ درصد) است.

هم‌چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به عدد ۴١.٠ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۴۶.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٧.۵ درصد) است.

خانوارهای شهری

در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٠۴, ٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان با ٣.۴ درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های لرستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی با ٠.١ درصد است.

هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان بوشهر با ٠.٣ درصد کاهش است. در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۶, ١ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان زنجان (۵۵.٧ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴١.۵ درصد) است.

هم‌چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای شهری به عدد ۴٠.۵ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۴۶.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٧.۴ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٢٧, ٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان هرمزگان با ۵.٠ درصد افزایش و کمترین افزایش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ٠.٢ درصد است.

هم‌چنین بیشترین کاهش نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ٠.٩ درصد کاهش است. در اردیبهشت ماه ١۴٠٠ درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۵١.٠ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۵٩.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۴٣.٠ درصد) است. هم‌چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٣.٢ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان همدان (۴٩.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان و گیلان (٣٨.٣ درصد) است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا