*حقوق شهروندی* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

یکی از مشکلات جامعه ایران عدم تعیین صحیح اولویت هاست.

معمولا اولویت مردم در امور شخصی بخوبی تشخیص داده می شود. زیرا شناسایی و انتخاب نوبت انجام کارها با نظر  صاحب و ذینفع اصلی کار تعیین و انجام می گردد.

صاحبان ذینفع کار های خصوصی، برای رسیدن به اهداف و منافع معین بدون اتلاف زمان و صرف هزینه کمتر کار می کنند.

لیکن در امور  عمومی، به قول مشهور چون فشنگ از دولت است، کارها اغلب با درجه پائینی از توفیقات مطلوب انجام  می شود.

در جوامع جهان سومی عمده مردم و مسئولین در انجام کارها، معمولا ۸٠-۷٠ در پی منافع شخصی و ۳٠-۲٠ به فکر تامین سود عمومی هستند. باور این است، که دلیل نتایج نامطلوب آشکار و پنهان  توفیق ناچیز در  امور دولتی وعمومی را می توان در این فرهنگ معیوب جستجو کرد.

به تعبیر دیگر می توان گفت تا زمانیکه انواع خود خواهی های رسوب کرده در ذهن مردم جوامع جهان سوم، به سود  دیگرخواهی های معقول و منتهی به  آرمانهای  عمومی، تغییر نیابد
مصالح عمومی بر منافع خصوصی رجحان پیدا
نخواهد کرد.

اگر این تغییر وضعیت اتفاق نیفتد، جوامع غیر پیشرفته، باوجود داشتن انبوهی ثروت های خدادادی  از مشکلات و آسیب های فردی و اجتماعی رها نخواهند شد.

تقلیل خود خواهی و افزایش دیگر خواهی در جوامع نیازمند ارتقا فرهنگ عمومی می باشد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا