اطلاعیه هیات نظارت هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان اصفهان

بر اساس برنامه زمانبندی صورت گرفته از طرف وزارت راه و شهرسازی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان همزمان با سراسر کشور در تاریخ94/7/16در دو حوزه در شهر اصفهان و 5 حوزه در شهر های نجف آباد ، کاشان ، شهرضا ، گلپایگان و داران برگزار می گردد.
با توجه به برنامه زمانبندی مشخص شده داوطلبان در دو نوبت از تاریخ94/4/1 لغایت 94/4/5و از تاریخ 94/4/16لغایت 94/6/18 فرصت داشتند جهت ثبت نام به هیات اجرایی مستقر در ساختمان شماره یک اداره راه و شهر سازی استان اصفهان واقع در خیابان سعادت آباد مراجعه نمایند که پس از ثبت نام 96 نفر از داوطلبان تعداد 79 نفر واجد شرایط شناخته شدند که اسامی آنها به تفکیک هر رشته به شرح ذیل می باشد.
همچنین اضافه می گردد شرکت در انتخابات هیات مدیر سازمان نظام مهندسی یک وظیفه حرفه ای بوده و هیچ گونه امتیازی اثر گذاردر نحوه عملکرد حرفه ای و استفاده از ظرفیت اشتغال بکار نخواهد داشت.

هیات نظارت هفتمین دوره انتخابات
هیات مدیره نظام مهندسی استان اصفهان

مهندسی عمران

مهندسی معماری

ردیفنامنام و نام خانوادگیردیفنامنام و نام خانوادگی
1احمد رضااحمدی1سید عباس

آل رسول

2رضا

افشارپور

2هوتنایروانی

3

آرشبخشی3دیهیم

تاکی

4

مصطفیبهبهانی4محمود رضاسقفی
5هادیبهبهانی5مسعود

خوانساری

6

محمد رضاپارسایی6اکبر

ربانی فرد

7علیپزشکی7اکرم

فقیهی

8

محمد مهدیتاج گردون8مهرککوه زاد

9

سید علیرضاجمال9حمید رضا

مبرهنی

10سعیدحبیبی چادگانی10مهدی

معینی

11

مجیدحکیم اللهی11کامراننخعی
12محمدخادمی زاده12محمد رضا

نیلفروشان

13

مجیدخسرویمهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان

14

مرتضیدیانی دردشتیردیفنام

نام و نام خانوادگی

15

علیربیعی1افشیناحمدی ندوشن
16مهدیزمانی2ایرج

بیژن

17

بهنامزنگنه3سید عبداله

حسن دخت

18

علیزهتاب خوزانی4علی

شکر آمیز

19رویاسعیدی بروجنی5عباس

صادقی

20

فرهادطاهریون اصفهانی6احمدرضاطاهری اصل

21

رضاعباس زاده7علیرضانیکخواه قمصری
22مهدیعظیمی دستگردی

رشته مهندسی تاسیسات برقی ساختمان

23جلیلعمادیردیفنام

نام و نام خانوادگی

24

علیعموشاهی1ایرجامینی باغ بادرانی

25

سید مجیدفائزی اصفهانی2سعیدرحیمی
26سید علیفاطمی3نیلوفر

شاه منصوری

27

کامرانفرح بخش کار گشا4حسنصلواتی

28

محمدفروغی پور5مجید

نکو گل

29محمد رضاقاسمیان دستجردی6فرهاد

نوابی فر

30

امیر سعیدقانعی

مهندسی نقشه برداری

31

علیکاظمی زهرانیردیفنام

نام و نام خانوادگی

32

محسنکسائی فرد1مهدیاسماعیلی
33عبداللهکوپائی2حمید

اسلامی

34سعیدمحمدی سیچانی3علیرضا

حاجی احمدی

35

سیروسمظاهری سیچانی4مسعودحقدانی
36سید محمد مهدیموسوی5مجتبیربیع زاده
37مصطفیمهربد

مهندسی شهر سازی

38

محمد رضانادریانردیفنامنام و نام خانوادگی
39سید محمود

نجفی الموسوی

1اسد اله

کریمی

40احمد رضانصیری ده سرخی2

اکبر

گرد سیچانی

41

منصور

نقشینه

3

محمد

مسعود

42

مهدی

هادی

4

سید سعید

موسوی زاده

43

امیر

یعقوبی

مهندسی ترافیک

ردیف

نام

نام و نام خانوادگی

44حمیدیوسفیان جزین1محمد

کرباسیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا