نقش رسانه ها در کاهش آسیب ها

به گزارش ارک خبر،اگر آموزش و تربیت در خانواده ها ، مراکز آموزشی و تربیتی بحد کافی مفید و هوشمند باشد، آحاد جامعه نیز مفید ، متعهد و هوشمند بار می آیند.
افزایش میزان آسیب های فردی و اجتماعی، حاکی است که در حال حاضر عده زیادتری از شهروندان نسبت به بعضی از اصول و مقررات جامعه بی اعتنا شده اند و ایجاد بعضی از آسیب ها را سبب می شوند.
باور این است که در مورد افزایش میزان آگاهی و تعهد شهروندان، کسبه و سازمان های جامعه ، رسانه های جمعی، وظایف خطیر و متنوعی دارند. بویژه صدا و سیما با افزایش برنامه های آموزشی در خصوص مسایل اجتماعی، می تواند انواع آسیب های جامعه را کاهش دهد.

دکمه بازگشت به بالا