ضرورت آموزش اصول ترافیک

از آموزش های مفید و کاربردی شهروندان، آموزش اصول راهنمایی و رانندگی یا مقررات حمل و نقل و رانندگی می باشد.
کیفیت رانندگی افراد عمدتا به میزان تسلط آنان به مقررات و مهارت رانندگی بستگی دارد.
زیادی تصادفات ناشی از خطای عوامل انسانی، عمدتا از عدم آگاهی و نبود مهارت کافی و یا فقدان تسلط راننده به وسیله یا نقص اشراف به جاده بوجود می آید.
بهر تقدیر زیادی تصادفات ایجاب می کند که مردم و مسئولین بطرق مقتضی نسبت به افزایش آموزش ، مهارت و رعایت قوانین رانندگی اهتمام ورزند. تا از میزان تخلفات و تصافات رانندگی کاسته شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا