آثارنوسانات اقتصادی

به گزارش ارک خبر،فعالیت افراد ، سازمانها و دولت ها باعث ایجاد انواع تغییرات مادی و معنوی در جوامع می شود.
تغییرات سیاسی ، اجتماعی و نوسانات اقتصادی کشورهای منطقه و دنیا در ایجاد تغییرات و نوسانات اقتصادی نیز مؤثر می باشد.
نوسانات اقتصادی منطقه و دنیا مثل زلزله ، اقتصاد کشور را می لرزاند. اگر زیربنا و ساختار اقتصاد کشور محکم باشد،
در حالات عادی و مستحکم بودن زیربنا و ساختار اقتصادی، آثار تخریبی تغییرات اقتصادی بیرونی معمولا دفع می گردد و آثار سازنده آنها جذب می شود.
در طول سالهای اخیر ، آثار تخریبی نوسانات اقتصادی دنیا ، غالبا اقتصاد ناپایدار کشور را دچار آسیب های فراوان کرده است.
مسئولین ذیربط برای مقابله با آثار مخرب تغییرات بیرونی و درونی، با کلید های اقتصادی و مالی موثر ، از قبیل تغییر قیمت ها ، تبلیغ و ترویج بورس، تحریک تورم با بحران های اقتصاد بازی می کنند.
دربازیهای اقتصادی ، اگر رونق اقتصادی بوجود آید، اکثریت مردم به روش های متفاوت منتفع می شوند ، در واقع اقتصاد عمومی، بهبود می یابد.
ولی اگر اقتصاد با رکود ، تورم و بیکاری روبرو شود، اکثریت مردم به صور گوناگون زیان می بینند، یعنی در اثر عوارض مذکور، اقتصاد عمومی ضعیف می گردد و و مردم و کشور آسیب می بیند.
ثبات و افت و خیز در قدرت خرید مردم ، سلامت و بیماری وضع اقتصادی را نشان می دهند . یعنی عوامل فوق، وضع اقتصادی و اجتماعی مردم را آسیب می زنند.
باور این است که در بحرانهای اقتصادی ، تصمیمات هوشمند و اقدامات صحیح و آگاهانه مسئولین اقتصادی و مدیریت سیاسی کشور ، نقش اساسی و مهمی در اداره سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا می نماید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا