بار اصلي ساخت كتابخانه ها بر دوش شهرداري است/احداث تنها يك كتابخانه از سوي نهاد كتابخانه ها در ۱۰ سال اخير

پایگاه خبری ارک اصفهان:

بار اصلي ساخت كتابخانه ها بر دوش شهرداري است/احداث تنها يك كتابخانه از سوي نهاد كتابخانه ها در ۱۰ سال اخير
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان در هشتمين نشست خبري يار مهربان:
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان گفت: توليد كتاب نيازمند يك زنجيره با حلقه هاي ۷گانه انگيزه، پژوهش، نگارش، ويرايش، صفحه آرايي، نشر و توزيع مناسب است.
علي قاسم زاده در نشست خبري افتتاح هشتمين دوره نمايشگاه يار مهربان اظهار كرد: يكي از مشكلات فرهنگي در جامعه به خصوص شهر اصفهان بي ميلي شهروندان به مطالعه است.
وي ادامه داد: مردم ما در حال حاضر هيچ گونه رغبتي به خواندن كتاب و مطبوعات ندارند.
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان تصريح كرد: در آسيب شناسي اين مشكل مي توان ۲ عامل را تعيين كرد كه يا ذائقه مردم دچار مشكل شده يا خوراك مطالعاتي خوب در اختيار آنها نيست.
وي افزود: همانطور كه مي دانيد شهروندان اصفهاني بيشتر اهل گفت و شنود شفاهي هستند اما متون خوبي هم كه ميل آنان را به خواندن تحريك كند چندان وجود ندارد.
توليد كتاب نيازمند يك زنجيره با حلقه هاي ۷ گانه است
قاسم زاده يادآور شد: براي توليد يك كتاب بايد زنجيره اي هفت گانه شكل بگيرد كه اولين حلقه آن ايجاد انگيزه در بين اهالي قلم براي نگارش كتاب است.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي اينطور به نظر مي آيد كه قلم به دستان آنچنان كه بايد انگيزه ندارند چراكه يا برايشان صرفه اقتصادي نداشته و يا توجه و نگاه درستي به آنان نمي شود.
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان حلقه دوم اين زنجيره را پژوهش دانست و گفت: بسياري از نويسندگان ما امروزه، حوصله پژوهش را ندارند.
وي افزود: اگر كمي مطالعه و تحقيق عميق براي نگارش كتاب ها صورت مي گرفت، مسائلي كه در نگارش اوليه به آن دقت نمي شد، مورد توجه قرار مي گرفت.
قاسم زاده از نگارش به عنوان حلقه سوم توليد كتاب ياد كرد و ادامه داد: بسياري از دانشمندان اهل قلم نيستند، يعني نمي توانند آنچنان كه بايد در مرحله نگارش كتاب، مطالب خود را به زيور صنايع ادبي آراسته كنند.
وي اضافه كرد: در برخي موارد به خصوص كتب مربوط به دفاع مقدس مشاهده مي شود كه برخي از اهالي قلم با مراجعه به رزمندگان اين دوران خاطرات شفاهي آنان را ثبت و ضبط مي كنند، به رشته تحرير درآورده و بر روي جلد كتاب نيز اسامي هر ۲ چاپ مي شود اما اين فرهنگ در بين استادان و انديشمندان هنوز مورد استقبال قرار نگرفته است.
معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري اصفهان بيان كرد: حلقه چهارم ويرايش است كه در كشور ما چندان جدي گرفته نشده و ظرايف ادبي را آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نمي دهند.
وي افزود:‌ كتابي كه ويرايش نشده باشد مثل آش پر از ريگ و جاده اي پر از سنگلاخ است كه لذت مطالعه را از خواننده خود مي گيرد به همين دليل ويرايش و ويراستار هر ۲ بايد جدي گرفته شوند.
قاسم زاده حلقه بعدي زنجيره را صفحه آرايي و آراستگي كتاب عنوان كرد و گفت:‌ كتاب خوب مانند غذاي لذيذ و صفحه آرايي همچون ظرفي براي اين غذاست، اگر اين غذاي لذيذ در ظرف نامناسب و كثيف ريخته شود، ميل به خوردنش به وجود نخواهد آمد.
معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري اصفهان در تشبيه ديگر صفحه آرايي را ويترين كتاب دانست و اضافه كرد: نما و زيبايي ظاهري كتاب كه اشتياق را در مخاطب بيشتر مي كند، صفحه آرايي بوده كه بايد به آن بها داد.
وي افزود:‌ نشر حلقه ششم است كه در اين مورد مي توان گفت در برخي موارد مولفاني هستند كه با دقت نظر زياد، فردي را به عنوان نماينده خود در طول پروسه چاپ به چاپخانه معرفي مي كنند تا شاهد و ناظر مسائل فني آن باشد كه عملي قابل تحسين است.
قاسم زاده تصريح كرد: حلقه آخر اين زنجيره توزيع كتاب است كه آن گونه شاهدش هستيم به درستي انجام نشده و تنها كتاب هايي كه در تهران توليد و توزيع مي شوند كمي شرايط خوبي دارند درحالي كه در شهرستانها اين حلقه بسيار ضعيف است.
وي ادامه داد:‌ فعاليت اصلي معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري بعد از اين زنجيره شروع مي شود و اگر هركدام از اين حلقه ها معيوب باشند، اين معاونت نيز دچار مشكل مي شود.
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان اظهار كرد: حدود ۸ سال پيش، پيگير اجراي طرحي براي افزايش مطالعه نوجوانان در قالب كوله پشتي هاي كتاب بوديم كه متاسفانه بعد از ۶ ماه فعاليت، ديگر كتاب مناسبي براي اين سن در آن مقطع زماني، پيدا نشد.
وي با اشاره به استفاده تكنولوژي هاي روز در زمينه مطالعه افزود:‌ كتاب هاي الكترونيك آنطور كه بايد نتوانستند جاي خود را در كنار كتاب هاي كاغذي باز كنند و بيشتر براي سهولت در حمل و نقل از آن ها استفاده شده است.
قاسم زاده با تاكيد بر توجه ويژه معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان براي چاپ آثار فاخر خاطرنشان كرد: ۲ موضوع فرهنگ شهروندي و اصفهان اولويت هاي اصلي اين معاونت براي توليد كتاب بوده و همه ساله به دنبال توليد ۱۰ تا ۲۰ عنوان كتاب در هفته نكوداشت اصفهان هستيم.
وي ادامه داد:‌ در همين راستا از نويسندگان و هنرمندان شهر نيز دعوت كرده ايم تا در موضوعات شهري دست به قلم شوند در اين راستا حمايت و آمادگي خود را در توليد آن به كار خواهيم بست.
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان تصريح كرد: هر نويسنده بايد كتابي را بنويسد كه مورد نياز جامعه است و هر مسأله اي نبايد بهانه نگارش قرار گيرد چراكه انبارهاي ما پر از كتبي است كه در دوره هاي قلبي با اين نگرش غلط توليد شده اند.
وي با بيان اينكه در شرايط فعلي نمي توان از آموزش و پروش انتظار كمك ريالي داشت، گفت: اين اداره كل، ارگاني عيال وار است كه اگر كفاف هزينه هاي خود را بدهند جاي شكر دارد.
قاسم زاده يادآور شد:‌ اين نهاد هماهنگي هاي خوبي با شهرداري داشته اما در حال حاضر استطاعت همياري مالي ندارد.
نمي توان درآمدهاي شهر اصفهان را براي روستاهاي اطراف هزينه كرد 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اينكه درآمد حاصل از شهر بايد در خود آن هزينه شود گفت: نمي توان درآمدهاي شهر اصفهان را براي روستاهاي اطراف آن هزينه كرد و اميدواريم توسعه فرهنگي به خصوص در زمينه كتاب در اين مكان ها با همياري اداره ارشاد و دهياري آن منطقه مرتفع شود.
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان اضافه كرد: براي ارتقاء سطح مطالعه در بين شهروندان اصفهاني طرح هاي مختلفي در كتابخانه هاي شهرداري اصفهان اجرا شده كه مي توان به طرح نذر كتاب و پيك مطالعه در اين زمينه اشاره كرد.
وي ادامه داد:‌ در طول اين سال ها سعي و تلاش اين معاونت بر اين بود كه كتابخانه ها از حالت ايستايي خارج شوند كه مورد استقبال شهروندان هم قرار گرفت.
احداث تنها يك كتابخانه از سوي نهاد كتابخانه ها  در ۱۰ سال اخير
قاسم زاده با اشاره به اينكه نيم درصد از درآمد شهرداري ها بايد در اختيار نهاد كتابخانه ها قرار بگيرد، گفت: اين عدد پيش از اين در توافقي شفاهي بين مسئولان شهرداري و نهاد كتابخانه ها براي ساخت كتابخانه قرار گرفته بود.
وي ادامه داد: مديريت جديد نهاد كتابخانه ها با شكايت خود، خواستار اين بودجه نيم درصدي از شهرداري شد و بالغ بر ۱۰ ميليارد تومان از حساب شهرداري دريافت كرد چرا كه توسعه كتابخانه ها را حق خود دانسته است.
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان خاطرنشان كرد:‌ در حالي كه طي يك دهه گذشته تنها يك كتابخانه تحت عنوان كتابخانه ارشاد، توسط اين نهاد، ساخته كه نيمي از آن به ساختمان اداري تبديل شده و بار اصلي ساخت كتابخانه ها بر دوش شهرداري بوده است.
وي در پايان افزود: ساخت كتابخانه در سال ۹۵ هيچ رديف بودجه اي در مديريت شهري ندارد و در عمل پروژه جديدي در اين قالب براي مدارس مناطق محروم در سال هاي آتي هم از سوي شهرداري قابل تعريف نيست

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا