نفس تبریزی‌ها همچنان بالا نمی‌آید!

هوای تبریز، امروز (جمعه یکم بهمن ماه) هم همچون روزهای گذشته در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

102181

ارک خبر -ایسنا، بر اساس شاخض AQI (شاخص کیفی هوا) آلودگي هواي تبريز (میانگین ۲۴ ساعت گذشته) منتهی به ساعت 8 صبح بر اساس پارامتر ذرات کمتر از 2.5 میکرون برابر ۱۳۶ و  وضعيت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس می‌باشد.

شایان ذکر است؛ شاخص آلودگی از 0 تا 50 هوای پاک، از 50 تا 100هوای سالم، از 100 الی 150 هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و همچنین از 150 الی 200 نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و شاخص آلودگی بیش از 200 نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.

دکمه بازگشت به بالا