تجارب ماما نقش موثري در كاهش مخاطرات و ارتقاي سلامت مادران دارد

سرويس خبري روزنامه ارك – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مناسب روز جهاني ماما گفت: استفاده از تجارب دانش آموختگان مامايي نقـش مـوثـري در كاهش مخاطرات و ارتقاء سـلامـت مـادران، كودكان و خانواده ها دارد .

سـيـد حسـن هاشمي با صدور پيام قدرداني از ماماهـا ، تلاش همسوی آنان با اهـداف طـرح تـحـول سـلامـت اذعان داشت: شروع به كـار مـامـاهـاي هـيـات علمي باليني مقيم در بيمارستـان هـاي آمـوزشـي كشورمي تواند گام بزرگ و موثري در افـزايـش كيفيت آموزش و خدمات بهـداشـت بـاروري و ترويج زايمان طبيعي در كشور باشد .

وزير بهداشت در ادامه گفت: همت والاي تمامي خـادمـيـن نظام سلامت، به ويژه ماماهاي گران قـدر را ارج مي نهم و از تلاش هاي ارزشمند آنها كه هم سو با اهداف طرح تحول نظام سلامت بوده و خـواهـد بود، تقدير مي كنم .

هاشمی یادآور شد: شروع به كـار مـامـاهـاي هيات علمي باليني مقيـم در بـيـمـارسـتـان هـاي آموزشي كشور مي تواند گام بزرگ و موثري در افزايش كيفيت آموزش و خـدمـات بـهـداشـت باروري و ترويج زايمان طبيعي در كشـور بـاشـد .

هاشمي افزود: بدون شك استفاده از علم و تجربـه دانش آموختگان اين رشته، نـقـش مـوثـري در كاهش مخاطرات و ارتقاء سطح سلامت مـادران، كودكان و خانواده ها خواهد داشت . وي اظهارداشت: در سال جديد بـر آن هسـتـيـم خدمات موثر ماما در زمينه بـهـداشـت بـاروري، كاهش سزارين و افزايش زايمان ايمن و طبيعي در سطح كشور را توسعه دهيم . هاشمي تصريح كرد: با توجه به شـعـار جـهـانـي ماماها براي فردايي بهتر اميدوارم با حضور فعال تر ماماها در عرصه سلامت، فرداي سالم تري را براي مردم فراهم آوريم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا