طلسم پيمان هاي پولي ايران شكست

خبرگزاری ارك: معاون ارزي بانـك مركزي از بسته شدن چند پيمان پولي دو جانبه بين ايران و ساير كشورها خبر داد .بعد از سالها دور ماندن ايران از ورود به پيمان هاي پولي بالاخره بانك مركزي پـاي قرارداد دو جانبه را امضا كرد.

آنطور كه كامياب-معاون ارزي بانك مركزي به – ايسنا اعلام كرده ايران با سه كشور تركيه، عراق و روسيه پيمان پولي دو جانبه بسته است . اظهارات معاون ارزي بانك مـركـزي در حـالـي مطرح مي شود كه در اواخر سال گذشته هياتي به سرپرستي وي به منظور پيگيري و انجام مذاكـرات و نهاييسازي موافقتنامه پولي بين دو كشور ايـران و روسيه به اين كشور سفر كرد كـه ايـن هـيـات ضمن انجام مذاكرات كارشناسي و مفصل با بانك مركزي روسيه، نهايتا موفق شـد در بسـيـاري از موارد مورد علاقه طرفين براي همكاري و توسـعـه روابط به توافقاتي دست يابد.

اگر چه جزئياتي از پيمان هاي پولي بين ايران و سـه كشور تركيه، عراق و روسيه منتشر نشده است، اما در مجموع با انعقاد پيمانهاي پولي به عنوان يـك روش نوين، تجارت با استفاده از پول هاي محـلـي انجام مي شود به عبارتي ديگر به جاي استفاده از پول واسط مانند دلار و يورو پول كشورهاي مبـدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفتـه و ديـگـر دلار واسطه تجاري نخواهد بود .

اولين پيمان پولي در دسامبر 2001 بـيـن بـانـك مركزي چين و تايلند در قالب طرح چيانگ مـاي امضا شد و تا به امروز بيش از 50 پـيـمـان پـولـي دوجانبه بين بانكهاي مركزي كشورهاي مخـتـلـف امضاء شده تا علاوه بر استفاده از دلار و يـورو، پولهاي ملي كشورها نيز در تسويه تـجـارت بـيـن المللي بكار گرفته شود. اين در حالي اسـت كـه چين با بيش از 31 مورد بيشترين پيمان پـولـي را منعقد كرده و ژاپن، كره و روسيه در رده هـاي بعدي قرار دارند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا