مـوافـقـت نـامـه اجتناب از اخـذ ماليات مضـاعـف بــيــن ايــران و جمهوري چـك امضا شد

خبرگزاری ارك : در زمينه هاي گسترش همكاري هاي دو كشور و نحوه برطرف كردن موانـع و مشـكـلات موجود  مـوافـقـت نـامـه اجتناب از اخـذ ماليات مضـاعـف بــيــن ايــران و جمهوري چـك با حضور معاون اول نخـسـت وزيـر و وزيـر دارايي جمهوري چك و وزیر اقتصاد و دارایی ایران امضا شد.

علي طيب نيا در باره این موافقت نامه گفت: مذاكرات مثبت و سازنـده اي انـجـام شـد .شركتهاي دو كشور مي توانند از مزاياي قانوني اين موافقت نـامـه در پـرداخـت نكردن مجدد ماليات بر درآمد برخوردار شوند

طيب نيا با ابراز اميدواري در خصـوص گسـتـرش همكاري هاي تجاري و اقتصادي دو كشور افـزود : در خصوص همكاري هاي دو كشـور در زمـيـنـه صنعت خودرو سازي، راه آهن و صنايع ديگر بحث و بررسي شد.

آندري بابيش پس از امضای این مواقت نامه گـفـت : امضـاي ايـن موافقت نامه موجب تقويـت و گسـتـرش روابـط اقتصادي بين دو كشور خواهد شـد .

وزيـر دارايـي جمهوري چك اذعان داشت: بازار ايران بـه واسـطـه دسترسي به ديگر بازارهاي منطقه اي و كشـورهـاي همسايه خود، اهميت بسيار زيادي براي جـمـهـوري چك دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا