دریاچه ارومیه منتظر اقدام عملي دولت است

سرويس خبري روزنامه ارك – نماينده مـردم ارومیه در مـجـلـس بـا اشـاره بـه سـفـر قريبالوقوع رئـيـس جـمـهـور بـه اسـتـان آذربايجان غربي گفت: دریاچه ارومیه منتظر اقدام عملي دولت است . به گزارش ايسنا، جواد جهانگيرزاده در نطـق ميان دستور خود در جلسه علـنـي مـجـلـس اظهار كرد: مردم و مسئولان آذربايجان غربي منتظر حضور رئيس جمهور و هيأت دولـت در استان هستند، گزارشـات مـتـنـاقـض در خصوص دریاچه ارومیه بـا واقـعـيـت هـاي موجود ناهمخوان بوده و طـي چـنـد هـفـتـه گذشته بادهاي همراه با ذرات نمك مردم را به ويژه در كنارههاي درياچه نگران تر كرده است . وي افزود: از دولت تدبير و امـيـد انـتـظـار ميرود به اختصاصي تـريـن قـول ريـاسـت جمهوري در سفر انتخاباتي و تبليـغـاتـي بـه اروميه اهتمام بيشتري به خرج دهد. ايشان در آن سفر گفت درياچه را به هر قيمتي احـيـا ميكنيم، در حالي كه اگر تعلل شود نه تنهـا فرصت جبران را از دست ميدهـيـم بـلـكـه هزينه و انرژي احيا افزايش مييابد . اين عضو مجمع نمايندگان استان آذربايجـان غربي با ابراز تأسف نسبت به درگذشت علي اكبر آقايي نماينده سلماس، گفت: يـاد و نـام مرحوم آقايي با تلاش آگاهانه و بدون منـت ايشان در خاطر مردم آذربايجان غربي جاويد خواهد ماند . جهانگيرزاده با تبريـك سـالـروز تشـكـيـل شوراهاي شهر و روستا اظهار كرد: همه سالـه در ارديبهشت ماه دو قشر تلاشگر و خـدوم معلم و كارگر مورد تكريم قرار ميگـيـرنـد . اينها دو ذخيره ارزشمند كشور هستـنـد كـه انتظار ميرود مجلس و دولت بتوانند حداقل نيازهاي آنها را تأمين كنند . اين عضو كميسيون امنيت ملي و سـيـاسـت خارجي مجلس با ابراز تـأسـف از تـعـرض عربستان به يمن، اظهار كرد: آيا اين حركـت در تبعيت از آمريكاييهاست كه با عـنـوان توسعه دموكراسي هزاران كيلومتر دورتر از سرزمين خويش و با لشكركشي و هزينههـاي نجومي در ويتنام، افغانستان و عراق رخ داد؟ آيا در عربستان امري ذهني به نام دموكراسي وجود دارد كه آنها به دنبال توسعه آن بـه همسايگان باشند و آيا از جانب يمن تعرضي به عربستان صورت گرفته بود؟ وي ادامه داد: حداكثر حرف عربسـتـان ايـن است كه يمن دستور آنها در خصوص اداره حاكميت خويش را نپذيرفـتـه . آيـا رئـيـس جمهور يك كشور را بايد مردم آن كشـور انتخاب كنند و يا همسايه مرفـه و پـرقـدرت آن؟ انتظار ميرفت عليرغم نداشتن توجـيـه لشكركشي نظـامـي عـربسـتـان ايـن رژيـم حداقلهاي رفتار يـك كشـور مسـلـمـان را رعايت ميكرد. آنها برج مراقـبـت و بـانـد فرودگاه را براي ممانعت از انتقال غذا و دارو بمباران ميكنند. ما اميدواريم دنيـا چشـمـان خويش را باز كند و تحليل هـا بـر مـبـنـاي دلارهايي نفتي تنظيم نشود . نماينده مردم اروميه در مجلس، اتمام راهآهن اروميه، آزادراه اروميه به تبريز، ورزشگاه 15 هزار نفري شهيد باكري، بـيـمـارسـتـان 520 تختخوابي اروميه و منطقـه ويـژه اقـتـصـادي اروميه را از مطالبات مردم و نمايندگان ايـن شهر عنوان كرد .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا