راه اندازي كمپ ها و مجتمع هاي بين راهي دردو محور پرمسافر

خبرگزاری ارك: مديرعامل كانون جهانگردي و اتومبيلراني از آغـاز مطالعات و مكانسـنـجـي بـراي ايـجـاد كمپهاي اقامتي و مجتمع هاي بين راهـي در دو محور پرمسافر كشور خبر داد . ابوالقاسم ايـرجـي در گـفـت وگـو بـا ايسنا، با استـنـاد بـه اسـاسـنـامـه كـانـون جـهـانـگـردي و اتومبيلراني كه ايجاد كمپهاي اقـامـتـي را از جمله وظايف اصلي اين مـجـمـوعـه برشمرده است، اظهار كـرد : مـطـالـعـات ايجاد كمپهاي اقامتي از سال گـذشـتـه آغاز شده و محور پرتردد تهران – مشهد براي شروع اين طرح در نظر گرفته شـده است . او با تأكيد بر اينكه ايجاد كـمـپ هـاي اقامتي به مـنـظـور تـوسـعـه سـفـرهـاي ارزانقيمت در دستور كار قرار گـرفـتـه گفت: رايزنيها و مذاكراتي با شهـرداري و شوراي شهرسازي سمنـان، نـيـشـابـور، ميامي و منطقه 7 مشهد صورت گرفته و طرحهايي را نيز گرفتهايم و با برخـي از آنها نيز در مرحله بستن قرارداد هستيم . وي همچنين از ايجاد كمپهـاي اقـامـتـي در استانهاي پرمسافر مازندران و گيـلان خبر داد و افـزود : بـيـشـتـريـن مسـافـرانِ چادرخواب، بهويژه در ايام نوروز در اين استانها مشاهده مي شـونـد كـه اتـفـاقـا كمترين امكانات بهداشتي و رفـاهـي را دريافت ميكنند. بـراي هـمـيـن ايـجـاد كمپهاي اقامتي در ايـن مـنـاطـق در اولويت قرار گرفتـه اسـت . مـديـرعـامـل كانون جهانگردي و اتومبيلرانـي اضـافـه كرد: مذاكراتي نيز با استانهاي گلستان و چهـارمـحـال بـخـتـيـاري بـراي ايـجـاد كمپهاي اقامتي صورت گرفته است . او در ادامه درباره راهاندازي مجتمـع هـاي بين راهي گفت: اين مجتمعهـا يـكـي از عاملان موثر در كاهش سوانح جـاده اي هستند؛ اما متأسفانه با وجود احداث چنين مجتمع هـايـي در بـرخـي مـحـورهـاي مسافرتي، امكانات رفاهي، بهـداشـتـي و اقامتي مناسبي در اين مجموعههـا عـرضـه نميشود. بنابراين برنامهريزي شده تا ايـن مجتمعهاي بينراهـي مـجـمـوعـه اي از اقامتگاههاي ارزانقيمت، مثل متل هـا را شامل شوند و امكانات رفاهي و بهداشتي آنها توسعه يابد . ايرجي با اشاره به آغـاز هـمـكـاري بـا سازمان راهداري و پايانههاي كشور براي ايجاد مجتمعهاي بينراهي افزود: در حال حاضر 30 نقطه در محورهـاي پـرمسـافـر براي ايجاد اين مجتمعها مكانيابي علمـي شده است كه با سرمايهگذاري كـانـون، اختصاص تسهيلات از سـوي سـازمـان راهداري و همچنين با مشاركت بـخـش خصوصي در اين نـقـاط مـجـتـمـع هـاي بينراهي راهاندازي خواهند شد . او درباره ميزان سرمايهاي كه كانـون بـه اين پروژه اختصاص داده است نيز گفت: تا مطالعات در اين زمينـه كـامـل نشـود نميتوان حجم سرمايه را تعيين كرد؛ ولي وارد رايزني با سازمان راهداري شده ايـم تا تسهيلات و سود يارانه از آنها دريافت كنيم، ضمن آنكه بخش خصوصي را نيز به مشاركت ميطلبيم، چرا كه طرحهـاي مشاركتي هميشه نتيجه خوبي داده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا