اولين موزه روستايي حاشيه كوير در بیابانک راه اندازي شد

خبرگزاری ارك: مديركل مـيـراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان سمنان از راه اندازي اولين مـوزه روستايي حاشـيـه كوير كشور در بيابانـك سرخه خبر داد . بـه گـزارش ايسـنـامنطقه سمنان، حسين خواجه بيدختي در جلسه بررسي راهانـدازي ايـن موزه كه در محل روستاي بيابانك و با حضور استـانـدار سـمـنـان و جمعي از مسئولان برگزار شد، اظهار داشـت : بـيـايـانـك بـه دلـيـل برخورداري از بافت تاريخي و قدمت سه هزار ساله گزينه مـنـاسـبـي براي ايجاد موزه ميراث روستايي است . وي با تاكيد بر اينكه جريان داشتن زندگي در روستا زمينهساز احيـاي بافت تاريخي و ايجاد موزه است، گفت: بيابانك ظرفيت بالايي بـراي جذب گردشگر دارد . ناظر پروژههاي ملي موزههاي روستايي و عشايري كشور نيز در ايـن جلسه سابقه تاريخي روستاي بيابانك را قابل توجه دانست و افـزود : ادارهكل ميراث فرهنگي و بنياد مسكن بايد در زمينه احـيـاي بـافـت تاريخي، ايجاد موزه و رونق گردشگري اين روستا تعامل داشته باشند . محمود طالقاني بازگشت زندگي به اين روستا را در احياي روستـا و ايجاد موزه موثر دانست و گفت: بيابانك قابليت ايجاد اين مـوزه را دارد . استاندار سمنان نيز با ابراز نگراني از فرسوده شدن بافـت تـاريـخـي و بناهاي روستاي بيابانك و كاهش تعداد سكنه در اين روستا، گـفـت : 92 خانوار در اين روستا ساكن هستند و جمعيت اين روستا نيز حـدود 241 نفر و متوسط سن جمعيتي نيز بالاي 50 سال است . محمد وكيلي با تاكيد بر اينكه مطالعات بافت تاريخي اين روستا بايد در اولويت باشد، خواستار تشكيل كميتهاي با مسئوليت فـرمـانـداري سرخه، ادارهكل ميراث فرهنگي استان، بنياد مسكن و جهاد كشاورزي براي بررسي و عملياتي كردن راههاي توسعه روستاي بيابانك شد

دکمه بازگشت به بالا