نمای کلی از جمعیت بیکار/دوعامل بیکاری«بیکاران قبلا شاغل»

ارک خبر- از مجموع بیکاران کشور، ۵۴.۳ درصد در گذشته شاغل بودند و ۴۵.۷ درصد نیز بیکاران بدون سابقه شغلی هستند. «تعطیلی یا تعدیل نیروی کار» و «موقتی بودن مشاغل» ۲ عامل بیکاری افراد دارای سابقه شغلی است.
خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: بر اساس آمارهای رسمی کشور از ۲۵.۸ میلیون نفر جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۹۵ زمینه اشتغال برای بیش از ۳.۲ میلیون نفر فراهم نبود و در جرگه بیکاران کشور قرار گرفتند.

از این تعداد، ۱.۷۴ میلیون نفر (۵۴.۳ درصد) را بیکاران قبلا شاغل یعنی بیکاران «با داشتن سابقه بیکاری» و ۱.۴۶ میلیون نفر معادل ۴۵.۷ درصد را بیکاران قبلا غیر شاغل یعنی بیکاران «بدون داشتن سابقه بیکاری» به خود اختصاص داده اند.

در تقسیم بندی عوامل موثر بر بیکاری افراد قبلا شاغل می توان گفت: بر اساس آمار رسمی کشور، در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۶۱ هزار نفر ناشی از «تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو» در بنگاه‌های اقتصادی، ۴۴۶ هزار نفر ناشی از موقتی بودن شغل و ۹۳۳ هزار نفر نیز ناشی از سایر عوامل، بیکار شدند.

دکمه بازگشت به بالا