اجرای موفقیت آمیزپروژه نصبDry Gas Sealروی کمپرسورC۱-۲۵۱

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

اجرای موفقیت آمیزپروژه نصبDry Gas Sealروی کمپرسورC۱-۲۵۱

طی تعمیرات اساسی واحدتبدیل کاتالیستی شماره یک شرکت پالایش نفت اصفهان که دربهمن ماه امسال انجام شد سیستم آب بندی کمپرسورC۱-۲۵۱ گازگردشی هیدروژن از سیستم قدیمی روغنی به سیستم پیشرفته Dry Gas Seal که دارای دقت تکنولوژی وحساسیت بسیاربالائی است با موفقیت کامل تغییرداده شد
برخلاف سیستم آب بندی روغنی که ازروغن فشاربالابرای جلوگیری ازنشت گازداخل کمپرسوربطرف بیرون استفاده می شودودارای یک سیستم عریض وطویل روغنکاری است وهزینه های اولیه وتعمیرنگهداری وبهره برداری بالابوددرسیستم آب بندی جدیدکه مثل یک مکانیکال سیل پیشرفته کارمی کندسطوح آب بندی روی یک بالشتک گازی که بافاصله چندمیکرونی روی هم می چرخندعمل می کندوهیچ گونه اصطکاکی بین سطوح آب بندی وجودنداردوکم بودن فاصله بین سطوح باعث می شودمقدارنشتی گازدرحدبسیارکمی باشد.
رئیس نگهداری و تعمیرات ماشین آلات دوار شرکت پالایش نفت اصفهان با اعلام این خبر گفت: حمایت  مدیریت و همت وتلاش کلیه همکاران موجب شداین پروژه بدون هیچ گونه مشکلی باموفقیت انجام  وحتی کلیه نقاط ضعفی که دراجرای پروژه های قبلی روی کمپرسورهای دیگرنیزوجودداشت برطرف و کمپرسور بدون هیچ گونه مشکلی راه اندازی  وتحویل عملیات گردد.
مهندس مهدی نصرآزادانی افزود: اجرای این پروژه در کمپرسور C-۲۵۱ واحد تبدیل کاتالیستی شماره دو ، با صرف هزینه ای سنگین وتوسط یک تیم شش نفره ازکارشناسان آلمانی شرکت بورگمن درمدت طولانی تری انجام شده بود. اما این پروژه ، باصرف هزینه ناچیزی وبا بهره گیری ازدانش تجربه وتخصص مهندسین وتکنسین های شرکت پالایش نفت اصفهان  وبدون کمک شرکت های خارجی انجام شد.
برای انجام پروژه مزبورعلاوه برتغییراتی که روی قطعات داخلی کمپرسورانجام شدنیازبه انجام حجم زیادی ازلوله کشی ازکمپرسوربه سمت پانل وازسمت پانل بطرف کمپرسورمشعل واتمسفرو…..نیزبودکه بخشی ازآنهاقبل ازشروع تعمیرات اساسی پیش سازی وبخش اعظم آن نیزدرطول تعمیرات اساسی اجراشد.
وی همچنین  مزایای این پروژه  را برشمرد:
• جلوگیری ازهدرروی روزانه حدود۵۰۰لیترروغن(خروجی تراپ ها)که باتوجه به قیمت های خرید حدودیک میلیاردتومان درسال صرفه جوئی دربرخواهدداشت. که بادرنظرگرفتن هزینه های بالاسری وهزینه های نقل وانتقالات روغن داخل پالایشگاه ونفرساعت مصروفه جهت شارژو…….به مراتب بالاترخواهدبود.
• حذف کامل سیستم سیل اویل که منجربه:
• الف-حذف پمپ سیستم سیل اویل که قدرت الکتروموتورآن ۲۰HP است که صرفه جوئی سالیانه آن حدود۱۲۸MW است.
• ب-حذف کولرروغن سیستم سیل اویل باظرفیت۶۱۴۰۰BTU/HRکه طبق دیتاشیت کولرمقدارآب موردنیازبرای خنک کردن روغن۲۷GPM است که این مقدارآب صرفه جوئی خواهدشد.
• کاهش نشتی گازپروسس که مقدارنشت محاسبه شده ازسیل های روغنی که ازمسیرونت تراپ هابه سمت FlareیاFuel Gasعبورمی کندطبق محاسبات انجام شده درسیل های روغنی حدود۷۰۰۰NL/Minبرای هرتراپ است(مجموعا ۱۴۰۰۰NL/Min)درصورتی که مقدارگازنشت شده سیل های جدید(که روی پانل مونیتورمی شود)برای هردوسیل حداکثر۲۰NL/Minاست .
• کم بودن اصطکاک لغزشی بین سطوح آب بندی سیل های خشک نسبت به سیل های روغنی به دلیل حرکت سطوح آب بندی D.G.Sروی فیلم نازک گازاصطکاک داخلی سیل حذف و باعث کاهش بخارمصرفی توربین کمپرسورخواهدشد. مراجع معتبرتوان مصرفی اصطکاکی سیل های روغنی راحدود۵KW اعلام می کنندکه صرفه اقتصادی سالیانه آن حدود۴۳MWمی شود.
• افزایش سهولت عملیاتی بخصوص درحین راه اندازی بستن وحین کمپرسورکه باعث کاهش ریسک های ناشی ازخطاهای انسانی وسیستمی که درسیل های روغنی بارهاشاهدFailکردن سیل این کمپرسورهادرحین راه اندازی بوده ایم می شدکه باعث تاخیرچندروزه درراه اندازی واحدهاو…می گردید.
• بالاتربودن قابلیت اعتمادواطمینان سیل های جدیدنسبت به سیل های روغنی که احتمال ورودروغن سیل اویل  داخل گازپروسس کمپرسورکه باعث ایجادمشکلاتی برای کاتالیست های واحد می شود به طورکامل منتفی است.
• نیازکمتر سیل های خشک نسبت به سیل های روغنی به پروسس گاز(بافرگاز)که طبق نظربرخی ازمراجع معتبربافرگازموردنیازبرای سیل های خشک حدودیک دهم سیل های روغنی است که منجربه بالارفتن راندمان حجمی کمپرسورخواهدشد.
• برخلاف سیل های روغنی که درزمانFailکردن سیل های هردوطرف کمپرسورآسیب
می بیندوبلااستثناء Sleeveهای نصب شده روی رتورکمپرسوردچارسوختگی می شدواجبارامی بایست کل کمپرسوردمونتاژمی شد(بیرون آوردن باندل کمپرسورازداخل محفظه بشکه ای)ورتوربرای تعمیربه کارگاه ارسال می شدکه نیازبه صرف وقت وهزینه زیادی داشت درسیستم آب بندی جدیدکارکردسیل های دوطرف ازهم مجزااست ودرزمانFail احتمال آسیب دیدن هردوسیل بسیارکم است وتعویض این سیل ها به مراتب راحت تر ودرزمان بسیارکمتری سیل قابل تعویض است وبه دلیل عدم خرابی رتورهیچ نیازی به دمونتاژکامل کمپرسورنمی باشد و باعث کمترشدن زمان تعمیروکاهش زمان توقف واحدمی گردد .
• باتوجه به این که درطی سال های گذشته واحدمدیریت روغن این قسمت باحداکثرظرفیت خودفقط قادربه تصفیه وتامین روغن مصرفی سیل اویل کمپرسورمزبوروکمپرسورC۲-۶۰۲بودحذف مصرف روغن این کمپرسورباعث می شودتاامکان تصفیه بیش ازهزاربشگه روغن ضایعاتی که درطی سالهای اخیردرانبارجمع آوری شده  فراهم شودکه علاوه برمسائل اقتصادی باعث تامین روغن HB-۱۰۰چندین سال آینده پالایشگاه خواهدشد.
• عدم نیازبه تعدادزیادی ازقطعات روی سیستم آب بندی قدیمی اعم ازسیل هاوقطعات داخلی آنهاپمپ های سیل اویل تراپ هاکنترل ولوهای کنترل کننده فشارروغن وگازتاپ تانک وتعدادزیادی ازقطعات ابزاردقیق و……که امکان حذف کدانبارداری  قطعات زیادی درانباروجوددارد.
• باعنایت به این که درطی سالهای گذشته چندین شرکت داخلی به دانش فنی وتکنولوژی ساخت وتعمیرسیل های خشک بطورکامل وباهزینه هائی به مراتب کمترازشرکت های خارجی دست یافته اند لذا تحریم های اقتصادی نیزنمی تواندخللی درتعمیرات این کمپرسورهاایجاد نماید.
نصرآزادانی درپایان گفت: ازحمایت های مدیران محترم شرکت وهمچنین همکاریهای مجموعه کارشناسان و دست اندرکاران نگهداری وتعمیرات ماشین آلات دوار بخصوص مسئولین ومهندسین کارگاه تعمیرات تلمبه که درطی سالهای گذشته علی رغم فرسوده شدن تدریجی دستگاههاوکمبودقطعات یدکی ومشکلات قطعات ساخت داخل وکمبودنیروی انسانی مشکلات کوچک وبزرگ ماشین آلات دواررامرتفع نمودندوباساخت پمپ های فرآیندی متعددوبازسازی قطعات گران قیمت وبهینه سازی ماشین آلات وبازسازی کمپرسورچهارمرحله ای کلارک واحدهوای فشرده وساخت دستگاه میکروبالانس وتعمیرواصلاح طراحی پینیون های دوربالای کمپرسورهای کلارک وتغییرسیستم آب بندی پمپ های وکیوم باتوم P-۲۰۰۳به مکانیکال سیل بدون نشتی طراحی وساخت وجایگزین نمودن هوزینگ برینگ های جدیدبجای فلنچ برینگ های قدیمی مربوط به فن های هوائی وساخت قطعات کوچک وبزرگ وپیچیده ماشین آلات و………درطی سالهای گذشته افتخارآفرینی کرده اندوباعث مباهات شرکت شده اندقدردانی نمود واجرای موفقیت آمیزاین پروژه که بااتکال به نیروی لایزال الهی ودانش وتخصص کلیه قسمت های شرکت اعم ازمهندسی عمومی، نوسازی، تعمیرات ابزاردقیق وهمکاران بهره برداری باموفقیت اجراو باعث مباهات شرکت گردید را به کلیه همکاران تبریک وتهنیت گفت وبرای همه آنهاازدرگاه ایزدمنان سلامتی و توفیقات روزافزون مسئلت نمود وافزود: انشااله در آینده نیز باحمایت وپشتیبانی آنهاشاهد اجرای پروژه جایگزینی سیل خشک روی کمپرسور C۲-۶۰۲ واحد آیزوماکس باشیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا