نرخ تورم تولیدکننده در کشور به ۴۷.۵ درصد رسید

مرکز آمار اعلام کرد: میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ۴۷.۵ درصد افزایش داشت.

شاخص کل قیمت تولیدکننده در فصل زمستان ١٣٩٧ به رقم ۴۱۲.۲ واحد رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (پاییز) ٨.٨ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل ۶۶.٣ درصد افزایش یافت.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل ۴٧.۵ درصد بود.

تورم ۴۸.۸ درصدی تولیدکننده بخش کشاورزی

شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در فصل زمستان ١٣٩٧ با ۶.۲ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل به رقم ٣٩٩.۴ واحد رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٧.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۴٨.٨ درصد بود.

تورم ۵۰.۹ درصدی بخش معدن

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل زمستان ١٣٩٧  حدود ۶.۷ درصد نسبت به شاخص فصل قبل ( ۳۸۰.۴)  افزایش یافت؛ تورم تولید کننده بخش معدن در دوره مورد اشاره با ۶٠.٧ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ( ۲۵۲.۷ ) به رقم ۴٠۵.٩ رسید.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۵٠.٩ درصد بود.

تورم ۶۴.۶ درصدی بخش صنعت

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل زمستان ١٣٩٧ با ۱۴.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به رقم ۴٧٩.٩ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ٨٩.٢ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۶۴.۶ درصد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا