استفاده از عصاره شوید در درمان چاقی موثر است

پژوهش انجام شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تبریز نشان می دهد که استفاده از عصارۀ آبی-الکلی شوید همراه با تمرینات هوازی در درمان چاقی مفید و موثر است.

به گزارش یکشنبه ایرنا، بر پایه یافته های پژوهش «تأثیر هشت هفته مکمل دهی عصارۀ آبی-الکلی شوید همراه با تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی مردان چاق مبتال به هیپرلیپیدمی»، ترکیب تمرینات منظم هوازی و مکمل یاری شوید به دلیل دارا بودن اثرات تجمعی نسبت به درمان با مصرف مکمل شوید و تمرین هوازی به تنهایی، روش درمانی موثرتری جهت بهبود شاخص های لیپیدی در ارتباط با هایپر لیپید می باشد.

بر پایه این گزارش، در طب سنتی از شوید برای درمان اختلالات گوارشی و اثرات کاهنده قند خون و چربی آن استفاده می شد و پژوهشگران دانشگاه تبریز نیز در پژوهش حاضر به دنبال تعیین اثرات ترکیبی مکمل دهی عصاره شوید به تنهایی و همراه با تمرینات منظم هوازی بر شاخص های پروفایل لیپیدی در سرم مردان مبتلا به هیپرلیپیدمی بوده اند.

روش کار در این پژوهش به این ترتیب بوده که ۶۰ مرد مبتلا به چاقی به چهار گروه همگن شامل «کنترل»، «تمرین هوازی»، «عصاره شوید» و «عصاره شوید همراه با تمرین هوازی» تقسیم شده و مصرف اسانس خوراکی شوید به مدت هشت هفته همراه با پروتکل تمرینی (سه جلسه در هر هفته و هر جلسه به مدت ۴۵ دقیقه دویدن روی نوار گردان) بر روی آنها انجام شده است.

در این پژوهش نمونه های خونی گروه های مورد آزمایش در ۲ مرحله (۴۸ ساعت پیش و پس از آخرین جلسه تمرین) جمع آوری و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مکرر، پس تعقیبی و تی مستقل در سطح معناداری ۵ درصد بررسی شدند.

یافته این پژوهش که در شماره ۴۱ «مجله پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتشر شده است، نشان می دهد که سطح کلسترول تام و تری گلیسرید در هر سه گروه تجربی (منهای گروه کنترل)، کاهش معناداری در مقایسه با دوره قبل از مداخله دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا