شناسایی حلقه مفقوده شکل گیری حیات

دانشمندان مدتهاست برای شناسایی حلقه مفقوده حیات که انسان‌های اولیه را به انسان‌های امروز مبدل کرده تلاش می‌کنند و برای اولین بار سازوکار آن را شناسایی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در جریان این تحول سلول‌های اولیه تشکیل دهنده بدن انسان‌های امروزی تشکیل شده اند. محققان می‌گویند مواد دخیل در این فرایند در حوضچه‌ها، گودال‌ها و آبراه‌های قدیمی موجود بوده اندکه خشک شدن و احیای مکرر آنها شناسایی مواد مذکور را بسیار دشوار کرده است.

اگر چه سلول‌های نقاط مختلف بدن انسان وظایف مختلفی را انجام می‌دهند، اما ساختار اصلی شکل دهنده به آنها یکسان است و غشای خاصی در همه سلول‌ها وجود دارد که از آنها در برابر محیط بیرونی حفاظت می‌کند و همین امر شناسایی ساختار پیچیده داخلی سلول‌ها را دشوار کرده است.

فرضیه موجود در این زمینه این بوده که شکل گیری سلول‌های امروزی حاصل ماده‌ای موسوم به primordial soup یا مایع ابتدایی بوده است. این ماده حاصل فعل و انفعالات شیمیایی مواد مختلفی بوده که در نهایت مولکول‌ها و امینواسیدهای امروزی را شکل داده اند.

اما مطالعات جدید انجام شده در ژاپن نشان می‌دهد که ریزقطرات پلی استری عامل شکل گیری ژل ها و مایعات اولیهای بوده اند که به ایجاد ساختارها و سلول‌های ساده انجامیده اند. در نتیجه همین فعل و انفعالات مولکول‌های زیستی مانند امینواسیدها و پروتئین‌ها هم شکل گرفته اند و اولین گام‌ها برای شکل گیری حیات برداشته شده است.

این ریزقطرات پلی استری با ترکیب با یکدیگر به شیوه‌های گوناگون انواع سلول‌ها را تشکیل داده اند و حتی مولکول‌های پروتئینی بیرونی که برای شکل گیری حیات ضروری بوده اند را خلق کرده اند.

اگر چه در مورد نقش این ریزقطرات پلی استری در شکل گیری حیات بر روی زمین هنوز اطمینان قطعی وجود ندارد، اما محققان می‌گویند با بررسی بیشتر این موضوع می‌توان از سیر تاریخی شکل گیری سیستم‌های بیولوژیک و غیربیولوژیکاطلاع کسب کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا