مدیرعامل فولاد مبارکه مطرح کرد: پیشگیری از التهاب قیمت در بازار با اجرای هوشمندانه و به‌موقع توسعه‌ها

به گزارش ارک خبر: در ناحیۀ آهنسازی داریوش رشیدی مدیر این ناحیه با قدردانی از حمایتهای مدیرعامل شرکت گفت: خوشبختانه در سال ۹۸ علیرغم همۀ محدودیتها به دستاوردهای ارزشمندی دست یافتیم. همچنین با الهام از شعار جهش تولید توانستیم با همت همکاران، رکوردهای متعدد روزانه و ماهانه در بخشهای گندلهسازی و واحدهای احیا مستقیم ثبت کنیم. همچنین تلاش کردیم واحد فولادسازی را با تأمین بهموقع مواد موردنیاز تولید فولاد خام باکیفیت، در کسب رکوردهای روزانه، ماهانه و شیفتهای کاری پشتیبانی کنیم.
بنابر این گزارش، حمیدرضا عظیمیان در ادامه با مدیران و کارکنان ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم دیدار کرد. در این دیدار غلامرضا سلیمی حمایتهای مدیریت شرکت از نیروی انسانی را در کسب رکوردهای اخیر مؤثر دانست و گفت: در سال ۹۸ این ناحیه به دستاوردهای خوبی دست یافت. از ابتدای سال جدید نیز با توجه به تأکید مدیریت ارشد شرکت، افزایش کمی و کیفی را در دستور کار قرار دادهایم و توانستهایم به رکوردهای زیادی در تعداد ذوب در یک شیفت، رکوردهای روزانه و ماهانه و همچنین به موفقیتهای باارزشی در تولید محصولات باارزش افزوده بالا دستیابیم. بدون شک این ناحیه تلاش خواهد کرد تا با دستیابی به ظرفیت اسمی ناحیه، تولید ۷٫۲ میلیون تن فولاد خام را عملیاتی کند.
در ادامۀ این بازدیدها، مدیرعامل فولاد مبارکه با حضور در ناحیۀ نورد گرم با مدیریت و کارکنان این ناحیه نیز دیداری صمیمانه داشت. در جریان این بازدید، علی حاجیاننژاد، مدیر این ناحیه، با ارائۀ گزارشی از وضعیت تولید در این خط گفت: تیم نورد گرم در سال ۹۸ و از ابتدای سال ۹۹ همانند سایر مدیران و کارکنان شرکت پای کار ایستادند و در بسیاری از مواقع از برنامۀ تولید نیز جلوتر بودند.
در ادامۀ این دیدارهای صمیمانه، مدیرعامل فولاد مبارکه با حضور در جمع کارکنان نورد سرد از زحمات این همکاران نیز قدردانی کرد. در این بازدید بهزاد بهادرانی  مدیر این ناحیه نیز گزارش کاملی از دستاوردهای ناحی نورد سرد و همچنین توسعههای در دست اجرا در خطوط گالوانیزه، رنگی، قلعاندود و بستهبندی ارائه کرد و با قدردانی از حمایتهای مدیرعامل در حوزۀ نیروی انسانی گفت: همۀ همکاران همچنان مصمماند اهداف سالانۀ شرکت محقق گردد.
در ادامۀ این بازدیدها، مهندس عظیمیان با حضور در مجتمع فولاد سبا نیز از نزدیک با کارکنان بخشهای مختلف این ناحیه دیدار کرد. در این بازدید مصطفی عطاییپور با همراهی مختار بخشیان معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه گزارش کاملی از سیر صعودی میزان تولید و طرحهای توسعه و نوسازی بخشهایی از فولاد سبا برای دستیابی به تولید ۱٫۶ میلیون تن ارائه کردند.
در بخش پایانی این بازدیدها، مهندس عظیمان در مصاحبه با خبرنگار فولاد گفت: سال ۹۸ برای همۀ شرکتها و نواحی فولاد مبارکه سال پرتلاش و پرباری بود و همکاران در همۀ بخشها بهخوبی توانستند به شعار رونق تولید جامۀ عمل بپوشانند. با شروع سال جدید و همزمان با شیوع ویروس کرونا نیز در شرایطی که بسیاری از فولادسازان جهان با مشکلات جدی ناشی از شیوع این ویروس روبهرو بوده و هستند، خوشبختانه با همت و همکاری همۀ همکاران و با اتخاذ تدابیر ویژه و رعایت پروتکلهای بهداشتی و ایمنی در شرکت، مشاهده کردیم که نهتنها تولید در گروه فولاد مبارکه تعطیل نشد، بلکه به دستاوردهای ارزشمندتری نیز رسیدیم. همچنین به لطف خداوند بهخوبی تاکنون ویروس کرونا در سطح شرکت کنترل شده است.
وی افزود: در این شرایط خاص با دقت نظر بسیار، موفق شدیم بهخوبی کار غربالگری، گرفتن آزمایش خون از همۀ کارکنان روزکار، شیفت و پیمانکار و فاصلهگذاری را در شرکت  انجام دهیم و با در نظر گرفتن تدابیر خاص، حاضر نشدیم سلامت کارکنان تحتتأثیر تولید قرار گیرد. درعینحال با رعایت کامل ایمنی راهکارهایی اندیشیده و اتخاذ شد که تولید تعطیل نشود.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به اهمیت تولید در اقتصاد کشور گفت: باید با تولید محصولات ویژه و تأمین حداکثری نیاز کشور خود را از همین ماههای ابتدایی سال که «جهش تولید» نامگذاری شده است بهگونهای آماده کنیم تا به هدف ۷٫۲ میلیون تن در سال دستیابیم.
وی با تأکید بر اینکه همۀ نواحی فولاد مبارکه برای شرکت ارزشافزودۀ خاص خود را به ارمغان میآورند، در خصوص اجرای طرحهای توسعه در فولاد سبا تصریح کرد: این خط تولید نیز برای فولاد مبارکه بسیار ارزشمند و از نقاط قوت گروه است. باید به خاطر داشته باشیم روند روبهرشد تولید و بهرهوری در همۀ خطوط تولید، باید با انجام مطالعات و پژوهشهای بیشتر ادامه یابد.
وی در ادامه اجرای هوشمندانۀ طرحهای توسعه را مورد تأکید قرار داد و گفت: به نظر میرسد باید با در نظر گرفتن ملاحظات عرضه و تقاضا در بازار، بهترین زمانها را برای نوسازی خطوط و اجرای طرحهای توسعه در نظر بگیریم و با این اقدام از التهاب قیمت در بازار پیشگیری کنیم.
مهندس عظیمیان در پایان بازدید از نواحی مختلف شرکت با اهدای یک جلد کلامالله مجید به همکاران اظهار امیدواری کرد: در ماه نزول قرآن شاهد از بین رفتن ویروس کرونا در تمام جهان و سلامتی و موفقیت روزافزون کارکنان و خانوادۀ بزرگ فولاد مبارکه باشیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا