مدیر بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست فولاد مبارکه مطرح کرد؛ تداوم تولید در فولاد مبارکه با مشارکت حداکثری کارکنان در طرح غربالگری

به گزارش ارک خبر:مـــدیر بهداشت حـــرفهای، ایمنی و محیـــطزیست فــولاد مبـــارکه گـــفت: با مشارکت کامل و حداکثری کارکنان شرکت فـــولاد مبـــارکه در طــرح عظیم غربالگری و بیماریابی ویروس کرونا، خوشبختانه این شرکت توانست در این شرایط سخت نیز در تولید اقتصادی و ارزشآفرینی برای ذینفعان مؤثر واقع شود.

حسین مدرسیفر با بیان اینکه بیماری کرونا یک بیماری عفونی است گفت: با توجه به میزان سرایت و سرعت شیوع این بیماری و ناشناخته بودن رفتار آن، مبارزه با آن اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین منظور شرکت فولاد مبارکه  از  بدو    ورود  این ویروس به کشور، با تشکیل کمیته بحران کوشید با انجام اقدامات پیشگیرانه، از شیوع بیماری در میان کارکنان جلوگیری، و شرایط لازم را برای تداوم تولید با اولویت حفظ سلامتی کارکنان مهیا کند.
وی خاطرنشان کرد: هرچند در زمینۀ شیوۀ مقابله با شیوع ویروس کرونا در بین کارکنان صنایع کشور، با توجه به اینکه این بیماری چندان شناختهشده نیست، تجارب کافی وجود ندارد؛ با این حال وزارت بهداشت و درمان پروتکلها و دستورالعملهای مهم و مفیدی ارائه داده که تمامی آنها مدنظر شرکت فولاد و کمیته بحران قرار گرفته و اجرا شده است.
مدیر بهداشت حرفهای، ایمنی و محیطزیست فولاد مبارکه از غربالگری و بیماریابی کارکنان بهعنوان یکی از موارد اجراشده در فولاد مبارکه نام برد و گفت: هنگام حضور کارکنان در محل کار، در یک مقطع زمانی، معمولا تراکم جمعیتی ایجاد میشود و این امر شرایط شیوع بیماری را تشدید میکند؛ بنابراین باید با توجه و دقت ویژهای موارد لازم را پیگیری میکردیم. به همین منظور غربالگری و بیماریابی کارکنان و پیمانکاران طبق پروتکلهای وزارت بهداشت و درمان، برنامهریزی و در دو بخش خود اظهاری و نمونهگیری خون و آزمایشهای پاراکلینیکی در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد.
وی در تشریح چگونگی اجرای این برنامهها اظهار داشت: در مرحلۀ اول که در ابتدای سال ۱۳۹۹ برنامهریزی شد، با استفاده از دستورالعملهای مربوطه و بهرهگیری از زیرساختهای شرکت، پرسشنامۀ خود اظهاری کارکنان تدوین و روی پرتال کارکنان قرار گرفت و با اطلاعرسانی بهموقع، تاکنون سه بار این غربالگری انجام شده و نتایج آن برای بیماریابی،جلوگیری از حضور در محل کار و گذراندن دورۀ قرنطینه و نقاهت استفاده شده است. در این زمینه، پس از اجرای خوداظهاری، با توجه به علائم بالینی ثبتشدۀ کارکنان، واحد طب کار و درمان با تیم متخصص پزشکی خود با تماس تلفنی با فرد مشکوک، شرححال ثانویه وی را ثبت و اقدامات لازم را برای حضور یا غیبت وی در محل کار انجام میدهند. بدون شک مشارکت حداکثری و کامل کارکنان شرکت و پیمانکاران در این طرح عظیم که میتوان گفت بزرگترین طرح غربالگری و بیماریابی در صنعت کشور به شمار میآید قابل تقدیر است.
مدرسیفر در خصوص اجرای مراحل بعدی این اقدامات گفت: در مرحلۀ بعدی و در راستای اجرای پروتکلهای مصوب وزارت بهداشت، برای چگونگی بازگشت به کار کارکنان بعد از تعطیلات برنامهریزی شد و تستهای پایش و غربالگری اولیه از طریق آزمایشهای پاراکلینیکی خون انجام گرفت تا وضعیت کارکنان مشکوک جهت تست PCR و Elisa مشخص گردد و از ورود بیماران به محل کار جلوگیری شود.
در این برنامه که با دستور مدیریت عالی سازمان و با همکاری واحدهای بهداشت حرفهای ایمنی و محیطزیست، امور اداری، حراست و مدیریت نواحی تولیدی و خدمات فنی و پشتیبانی انجام شد، کارکنان سازمان به دو گروه روز کار و شیفت تقسیمبندی شدند و آزمایشها انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه این پروتکلها برای پیمانکاران نیز اجرا شده ادامه داد: این غربالگری هم برای کارکنان امانی و هم پیمانکاران فولاد و در مجموع برای حدود ۲۴ هزار نفر انجام شده است. در این زمینه پس از خونگیری از افراد، نتایج آزمایشها پس از ۲۴ ساعت مشخص و برای انجام غربالگریهای ثانویه در اختیار واحد طب کار و درمان قرار میگیرد. امیدواریم این فعالیتها به ایمنی کارکنان در مقابل ویروس کرونا، تداوم تولید و رسیدن به هدف سال ۱۳۹۹ که مقام معظم رهبری آن را «جهش تولید» نامگذاری کردهاند، بینجامد.
مدیر بهداشت حرفهای، ایمنی و محیطزیست فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود گفت: از تلاش مدیران، کارکنان و تمامی افرادی که در غربالگری مشارکت کردند و همچنین از سعۀ صدر و مشارکت همهجانبۀ کارکنان شرکت برای حفظ سلامت خود و دیگران تشکر و قدردانی میکنم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا