دستاوردهای فرایند بومی‌سازی در فولاد مبارکه؛ ساخت بیش از ۱۰۰ هزار قطعه و تجهیز صنعت فولاد در داخل کشور

به گزارش ارک خبر:با همـــکاری فــــولاد مــبارکـه و شرکتهای دانشبنیان و سازندگان و تولیدکنندگان داخلی، از ابتدای سال ۱۳۸۱ تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار قـــطعه و تجــهیـــز در داخـــل کشــــور بومیسازی شــده است. نتیجۀ این فرایند علاوهبر تأمین بهموقع و پایدار و کیفی تجهیزات موردنیاز این صنعت، صرفــهجویی اقتـــصادی به میــزان حــدود ۶ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بوده است.

فرایند بومیسازی قطعات، تجهیزات و مواد موردنیاز صنعت فولاد کشور روایتی است واقعی از کارستانی که با همت و حمایت فولاد مبارکه و خلاقیت شرکتهای دانشبنیان و سازندۀ داخـــلی رقم خــورده است. این روایت را از زبان مسیب فروغی رئیس بومیسازی فولاد مبارکه پی میگیریم.
فولاد مبارکۀ اصفهان بهعنوان پیشتاز صنعت فولاد کشور، بومیسازی را از دوران ساخت و ابتدای بهرهبرداری شروع کرده، و از سال ۱۳۸۱ تاکنون بهصورت ساختاریافته و فرایندی با رویکرد توسعه و بهبـــود مستمر، در قالب کارگروهــی با مشارکت کلیۀ متخصصان نواحی تولیدی و پشتیبانی و شرکتهای سازندۀ دانشبنیان، در جهت تأمین پایدار مواد، قطعات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید ادامه داده است.
نتایج نهادینه شدن فرایند بومیسازی
– در ابتـــدای شــــروع فعالیـــت بومیســازی با محدودیتهایی از قبیل نبود دفاتر فنی، دانش فنـــی ساخــت قطعـــات و تجهیزات پیچیـــده، و تجهیـــزات کارگاهی بـــرای ساخت در بـرخـــی از شـرکتهای سازنده و دانشبنیان مواجه بودیم، اما در حال حاضر، با اقدامات حمایتی که در این حوزه صورت پذیرفته است، بیشتر سازندگان و شرکتهای دانشبنیانی که با شرکت فولاد مبارکه همکاری میکنند دارای دفاتر فنی توانمند، همراه با کارگاههای ساخت و تجهیزات کافی متناسب با نیاز کارخانههای تولید فولاد هستند؛
– ایجـــاد زمیـــنههای انگیــزش، رشــد و توســعۀ بومیسازی در صنایع فولاد از طریق توانمندسازی سازندگان در حوزههای تخصصی مختلف؛
– ارتــقای دانـــش فنـــی و تخصــصی کارشنــاسـان این واحد و کارکنان مرتبط در نواحی تولیدی و پشتیبانی در داخل شرکت فولاد مبارکه؛
– انتــقال دانـــش و تجـــربۀ بومیســازی به سایر شرکتهای گروه فولاد مبارکه و به اشتراکگذاری تجربیات بومیسازی با سایر صنایع فولادی و معدنی کشور؛
– برای رفـــع مـــوانع بومیســــازی (عـــدم صرفۀ اقتصادی)، در نظر است بهمنظور ایجاد انگیزه جهت بومیسازی اقلام پیچیده و تحریمی توسط شرکتهای دانـــشبنیان و ســـازندگان، جـــهت تجمیع نیازهای بومیسازی در سطح گروه فولاد مبارکه اقدام گردد؛
– خودکــفایی کشــور در زمیـــنۀ طراحی و ساخت مواد، قطعات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید و عدم وابستگی به کشورهای خارجی بهگونهای که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از مواد، قطعات و تجهیزات موردنیاز خطوط تولید، ساخت داخل است.
– جلوگیری از خروج ارز و افزایش اشتغال داخلی؛
– از ابتــدای سال ۱۳۸۱ تاکنــون بیش از ۱۰۰ هزار قطعه و تجهیز در داخل کشور به دست شرکتهای دانشبنیان و سازندگان و تولیدکنندگان داخلی بومیسازی شده و نتیجۀ آن علاوه بر تأمین بهموقع و پایدار و کیفی، صرفهجویی حدود ۶ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان بوده است.
وظیفۀ سازمانی واحد بومیسازی مواد، قطعات و تجهیزات در شرکت فولاد مبارکه:
ایجاد شرایط تأمین پایدار، اقتصادی، کیفی و بهمـــوقع اقلام خــرید خارج و تحــریمی موردنیاز خطوط تولید از طریق فرایند بومیسازی.
شاخــصهای عمــلکردی در راسـتـای وظیـفۀ سازمانی واحد بومیسازی:
۱- تعداد درخواستهای بومیسازی ارسالی از نواحی؛
۲-تعداد درخواستهای بومیسازی اتمامیافته؛
۳-کیفیت اقلام بومیسازی شده؛
۴- متوســط زمان بومــیسازی مــواد، قطعات و تجهیزات؛
۵- نســبت قیــمت تمامشــدۀ مـــواد، قطعات و تجهیزات بومیسازی به قیمت خارجی.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا