نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی: مجلس یازدهم برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان داخلی تلاش خواهد کرد

به گزارش ارک خبر:در آستانۀ آغاز به کار یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، دکتر مهدی طغیانی نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، ضمن بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه و دیدار با مدیرعامل و معاونان این شرکت، بر اهمیت رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه نزدیک به نیمی از اقتصاد استان را بخش صنعت در برگرفته است، تصریح کرد: فولاد مبارکه ازجمله مجموعههایی است که هم جایگاه مهمی در تولید و اقتصاد کشور دارد و هم از حیث نیروی انسانی و مهندسی نقش تعیینکنندهای در توسعۀ بومیسازی تکنولوژی صنعت فولاد ایفا میکند. ازاینرو اعتقاد ما بر این است که این شرکت میتواند با عنایت به ظرفیتهای یادشده، در زمینۀ توسعه و تولید استان و صادر کردن توان تکنولوژیک کشور نیز نقشآفرین باشد.
طغیانی در ادامه، ضمن قدردانی از دستاوردها و تلاش مدیران و کارکنان فولاد مبارکه اظهار داشت: به نوبۀ خود از مدیران و کارگران عزیز این شرکت تشکر میکنم و به ایشان خدا قوت میگویم؛ چراکه این عزیزان در واقع در خط مقدم جبهۀ تولید و ایجاد ارزش در اقتصاد کشور مشغول فعالیتاند.
این نمایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نمایندگان مجلس براساس رسالتی که بر دوش دارند، هر جا که نیاز به اصلاح قوانین و رفع موانع قانونی تولید باشد، از هیچ همکاری و تلاشی مضایقه نمیکنند و بهگونهای عمل خواهند کرد که موانع داخلی و تحریمها نتواند به صنایع و اقتصاد کشور آسیب برساند.
وی با تأکید بر اینکه در بسیاری مواقع، موانعی که میتوان از آنها با عنوان تحریمهای داخلی یاد کرد، تأثیر مخرب بیشتری نسبتبه تحریمهای خارجی دارد، گفت: بدون تردید مجلس یازدهم برای رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان داخلی تلاش خواهد کرد و بهبود فضای کسبوکار و رونق اقتصادی را در اولویت اقدامات خود قرار خواهد داد.
نمایندۀ مردم اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: باید دست در دست هم و به دور از هرگونه نگاه منطقهای، کاری کنیم که تولید به بهترین شکل ممکن ادامه یابد و محصولات تولیدشده با قیمت تمامشدۀ هرچه کمتر به دست مصرفکنندگان واقعی برسد. باید با ارائۀ ایدههای بهتر شرایطی فراهم کنیم که قیمتها در بازار به بهترین شکل ممکن مدیریت شود.
وی در ادامه، بر حمایت از سازندگان واقعی تأکید کرد و گفت: طرحهای توسعۀ کارخانجات، بهویژه صنعت فولاد، باید با جدیت انجام شود. به خاطر داشته باشیم که ظرفیتهای مهندسی خوبی در کشور وجود دارد که با استفاده از آنها میتوان رونق خاصی در ساخت و تولید و بازار اقتصادی ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: تمامی صنایع استان باید در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی خود با همکاری مسئولان استان از واگرایی بپرهیزند و بهصورت همگرا عمل کنند تا از این طریق هر سال شاهد به بار نشستن پروژههای بزرگ و هدفمند باشیم. باید سنگها و موانع از پیش پای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برداشته شود. باید بهگونهای عمل کرد که صنعت به مدد کشاورزی بیاید تا با حفظ کشاورزی بهعنوان کسبوکار دوم قشر آسیبپذیر، کشاورز و صنعت کشاورزی را یاری کنیم. در این زمینه میتوان صنایع پاییندستی پراکنده در سطح کشور را در شرق استان صنعتی اصفهان متمرکز کرد و از این طریق به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی هرچه بهتر دست یافت.
مجلس شورای اسلامی میتواند بیش از پیش یاریرسان بخش صنعت کشور باشد
در این بازدید، مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه نیز با ارائۀ گزارشی از عملکرد شرکت در سالهای اخیر بهویژه در سال ۹۸ گفت: خرسندیم که در سالی که به فرمودۀ مقام معظم رهبری «جهش تولید» نامگذاری شده است، سه واحد مهم دیگر در گروه فولاد مبارکه به بهرهبرداری خواهند رسید و به شعار سال جامۀ عمل خواهند پوشاند.
وی از طرح ۸۰۰ هزار تنی فولادسازی شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، طرح ۵ میلیون تنی تولید کنسانترۀ سنگان در استان خراسان رضوی و واحد الکترود گرافیتی اردکان بهعنوان سه پروژۀ مهم و آمادۀ بهرهبرداری در گروه فولاد مبارکه یاد و تصریح کرد: فولاد مبارکه برای حفظ سهم ۵۰ درصدی خود از تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ پروژههای متعدد دیگری را نیز طراحی و در دست اجرا دارد که در سالهای آتی به بهرهبرداری خواهند رسید.
مهندس عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد اقتصادی فولاد مبارکه اظهار داشت: در سال ۹۸ فروش شرکت فولاد مبارکه به ۳۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید و این رقم نسبتبه مدت مشابه سال ۹۷ که ۲۳ هزار میلیارد تومان بود، رشد ۶۷ درصدی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: سود خالص فولاد مبارکه در سال ۹۷، به میزان ۱۲ هزار و   ۲۳۰ میلیارد تومان و در سال ۹۸ نیز به حدود ۱۲ هزار  و ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته و  یک درصد رشد داشته است. ازاینرو سهامداران این شرکت همچون سالهای اخیر از خرید سهام فولاد مبارکه به نحو مطلوب بهرهمند شدهاند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه سرمایۀ فعلی شرکت فولاد مبارکه طی دو بار افزایش سرمایه در سالهای ۹۷ و ۹۸ به ۲۰هزار  و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و این شرکت در حال حاضر دومین شرکت بورسی کشور است، ادامه داد: به لحاظ ارزش بازار ارزش سهام فولاد مبارکه بهطور واقعی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
عظیمیان تأکید کرد: در حال حاضر عمدۀ نیاز شرکت فولاد مبارکه به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی از داخل کشور تأمین میشود. در همین زمینه از ابتدای سال ۱۳۸۱ تاکنون با حمایتهای فولاد مبارکه بیش از ۱۰۰ هزار قطعه و تجهیز در داخل کشور بومیسازی شده و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان صرفهجویی اقتصادی به بار آورده است.
وی گام نهادن فولاد مبارکه در فرایند ماشینسازی و بومیسازی همۀ بخشهای صنعت فولاد را یکی از مهمترین اقدامات استراتژیک این شرکت دانست و گفت: با این رویکرد کشور ایران به فناوری ساخت خطوط تولید صنایع فولاد دست خواهد یافت.
وی در همین خصوص اظهار داشت: یکی از نمونههای موفق و به بار نشستۀ این تفکر، احداث ماشین ریختهگری شمارۀ ۵ است که در سال ۹۶ افتتاح شده و به بهرهبرداری رسیده است. باید توجه داشته باشیم که در سال ۹۲ واردات ورق کشور نزدیک به ۵ میلیون تن بوده، اما در سال ۹۸ بهطورکلی ۴۸۰ هزار تن ورقهای خاص واردات داشتهایم و این نتیجۀ احداث این ماشین و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای ایجادشده در گروه است.
مدیرعامل فولاد مبارکه با بیان اینکه در بخش ورقهای خاص هنوز شاهد محدودیت و واردات هستیم، گفت: فولاد مبارکه بهمنظور تأمین حداکثری ورقهای خاص موردنیاز کشور و با رویکرد نهادینه کردن دانش فنی احداث خطوط تولید، احداث خط نورد گرم شمارۀ ۲ را در دستور کار خود قرار داده است و در این فرایند با هدف نهادینه کردن دانش فنی ساخت و تولید خطوط تولید، ساخت بیش از ۵۰ درصد تجهیزات این خط تولید را در داخل کشور هدفگذاری کرده است.
وی با اشاره به اینکه فولاد مبارکه در زمینۀ استفادۀ بهینه از منابع آبی اقدامات گستردهای انجام داده است گفت: احداث شبکۀ جمعآوری، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب شهرستانهای همجوار شرکت در خطوط تولید کارخانه از مهمترین دستاوردهای شرکت در این حوزه بوده است.
مهندس عظیمیان از رعایت پروتکلهای مربوط به بیماری کرونا و استمرار افزایش تولید در فولاد مبارکه در این شرایط سخت بهعنوان یکی دیگر از مهمترین دستاوردهای مهم شرکت یاد کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات تمامی نمایندگان مجلس در ادوار گذشته خاطرنشان کرد: بدون شک قوۀ مقننۀ کشور و بهطور مشخص مجلس شورای اسلامی میتواند بیش از پیش یاریرسان بخش صنعت کشور باشد.

دکمه بازگشت به بالا