بومی‌سازی کنترل ولو سیستم تصفیه گاز فرایند مگامدول‌های احیا مستقیم در فولاد مبارکه

به گزارش ارک خبر:کنترل ولو اسکرابرهای مدولهای احیا مستقیم که وظیفه اصلی آن تخلیۀ لجن مخازن شستوشوی گاز فرایند است، با همکاری واحد بومیسازی، تعمیرات واحد احیا مستقیم و دفتر فنی تعمیرات بومیسازی شد.

یوسف مهاجری رئیس دفتر فنی تعمیرات آهنسازی ضمن تأیید این خبر و با بیان اینکه وظیفۀ اصلی کنترل ولو اسکرابرهای مدولهای احیا مستقیم تخلیۀ لجن مخازن شستوشوی گاز فرایند است، گفت: پس از اینکه این تجهیز استراتژیک بومیسازی شد، در محل موردنظر نصب و با موفقیت مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه قبل از بومیسازی کنترل ولو سه اینچی که نقش مهم و حساسی در فرایند تولید دارد، این تجهیز با قیمت بسیار زیادی از شرکتهای خارجی تأمین میشد، افزود: پس از تحریمها تأمین آنها امکانپذیر نبود. تا اینکه با توجه به سیاست کلی شرکت مبنی بر بومیسازی و استفاده از توان داخلیسازی قطعات یدکی، بومیسازی آنها در دستور کار قرار گرفت.
محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مستقیم شماره ۲ در همین خصوص گفت: از ابتدای راهاندازی مگامدولهای واحد شهید خرازی، با توجه به اینکه تمامی تجهیزات و قطعات از شرکتهای خارجی تأمین شده بود، فعالیت بومیسازی قطعات و تجهیزات در دستور کار قرار گرفت و در سالهای اخیـــر، با توجــــه به شرایــط و نیـــاز، و توســـعۀ توانایــــیها و توانمندیهای داخلی، همراستا با اهداف شرکت، بومیسازی این قطعۀ حساس هدفگذاری و با موفقیت انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه تجهیز بومیسازیشده بهخوبی جایگزین مشابه خارجی شده و با موفقیت مورد بهرهبرداری قرار گرفته است، از همۀ همکاران در قسمتهای خرید، بومیسازی و دفتر فنی تعمیرات واحد تشکر و قدردانی کرد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا