معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه مطرح کرد: سرمایه گذاری توأم با سودآوری

معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه مطرح کرد: سرمایه گذاری توأم با سودآوری
به گزارش ارک خبر:سال آینده، ظرفیت تولید فولاد ایران از حدود ۴۰ میلیون تن عبور میکند و به تبع آن، زنجیرۀ بالادستی و پاییندستی شامل آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره نیز حرکت میکند و ظرفیتهای جدیدی از آن به مدار میآید.

محسن رضیعی، معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه با تأکید بر این مطلب گفت: طی سال ۹۸ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در افزایش سرمایۀ بسیاری از شرکتهای سرمایهپذیر مشارکت کرده است که از آن جمله میتوان به افزایش سرمایه در شرکت سرمایهگذاری توسعۀ معادن و فلزات به بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد. همچنین بهمنظور مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکتهای سرمایهپذیر و جبران مخارج سرمایهای و پیشبرد اهداف توسعهای آنها، شرکت در افزایش سرمایه در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به مبلغ ۱۲۱ میلیارد تومان و در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان و تأمین منابع مالی برای احداث و بهرهبرداری از معدن جدید (طرح آنومالی ۱۹D) از جمله اقدامات صورتگرفته است.
 با توجه به وضعیت حاکم بر بورس و رشد قابلتوجه سهام فولاد در این زمینه، سیاستهای فولاد مبارکه برای افزایش سودآوری و ارزش سهام چیست؟
اقدامات و استراتژیهای فولاد مبارکه همواره براساس بهرهگیری از اصول و سیاستهای ابلاغشده در قالب سند چشمانداز ۱۴۰۴ و همچنین مفاد برنامۀ اقتصاد مقاومتی و برنامۀ تحقق واقعی سیاست جهش تولید در کشور تدوین شده و در این خصوص، برنامههای مورداشاره از دو منظر تکمیل زنجیرۀ ارزش و انجام سرمایهگذاریها قابلبررسی و در حال پیگیری است. بر این اساس کار به نحوی پیش رفته است که در منظر اول ناظر بر تلاش برای تکمیل زنجیرۀ ارزش گروه فولاد مبارکه است.
یکی از طرحهایی که در این حوزه مطرح شده عبارت است از طرح توسعۀ فولاد هرمزگان که برای افزایش ظرفیت سالانه تولید از ۱٫۵ به ۲ میلیون تن طراحی و اجرایی شده است. در کنار این طرح تعریفشده از سوی فولاد مبارکه، تکمیل زنجیرۀ ارزش کارخانۀ فولاد سفیددشت در قالب به بهرهبرداری رسیدن خط تولید تختال نیز در نظر گرفته شده است. برآوردهای دقیق فولاد مبارکه نشان میدهد این دو طرح مذکور میتوانند ظرفیت تولید خام گروه فولاد مبارکه و بهتبع آن کشور را حدود ۱۳ درصد افزایش دهند.
بهطور قطع اجرای این طرحها در نهایت منجر به تأمین و پوشش ظرفیتهای بلااستفادۀ کارخانههای نورد فولادی در کل کشور خواهد شد و این امر کمک شایانی به زنجیرۀ فولاد کشور خواهد کرد. در این میان، بهرهبرداری و افتتاح کنسانترهسازی سنگان نیز در زمرۀ همین طرحها قرار میگیرد که بهمنظور تحقق شعار از «سنگ تا رنگ» در مجموعۀ فولاد مبارکه طراحی شده است.
این طرح یکی از مهمترین دستاوردهای اخیر بوده که حاصل تلاش و همت کارشناسان داخلی و تکیه بر توان مهندسی داخلی است. در این میان، پیشبرد فازهای عملیاتی کارخانۀ الکترود گرافیتی اردکان نیز در جهت کاهش ریسک تأمین منابع تولید فولاد طراحی شده است. بدین ترتیب دستیابی به یکی از حیاتیترین منابع تولید فولاد از طریق روش قوس الکتریکی که همان الکترود گرافیتی است فراهم میشود و میتواند نقش مهمی در تکمیل زنجیرۀ ارزش و کاهش ریسک در تداوم تولید فولاد کل صنعت فولادی کشور در سطح ملی و بینالمللی ایفا کند.
مجموعه تمامی این طرحها و ورود آنها به زنجیرۀ تولید میتواند زمینهساز شرایط بسیار مناسبی بهلحاظ سودآوری و افزایش تولید این گروه صنعتی باشد. نکتۀ حائز اهمیت دیگر آن است که شرکت فولاد مبارکه با انجام مطالعات و بررسیهای همهجانبه و در راستای تحقق سند چشمانداز ۱۴۰۴ در حوزۀ تولید فولاد، از هیچ کوششی در اجرای پروژههای تأثیرگذار در اقصی نقاط کشور دریغ نکرده و همواره بهعنوان پیشران صنعت فولاد در کشور نقش حمایتی و سازندۀ خود را به نحو مطلوب ایفا کرده است.
بههرحال، خوشبختانه صنعت فولاد اکنون یک صنعت جاافتاده در اقتصاد ایران به شمار میرود و بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. از سویی، صنایع فولادی بهموازات نقشآفرینی در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته، بالغبر یکسال و نیم است که نقش بسزایی در ارزآوری برای کشور داشته است و بخش عمدهای از سبد صادراتی ایران به صنعت فولاد وابسته است. برخلاف چند سال قبل، اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که فولاد یکی از صنایع بسیار مهم برای توسعۀ کشور به شمار میآید که نهتنها در ایران، بلکه در دنیا از جایگاه بسیار مهمی برخوردار شده است؛ بهنحویکه بخش زیادی از رشد اقتصادی دنیا و اشتغال تعریفشده در کشورهای جهان نیز نهتنها به این صنعت وابسته است، بلکه مستقیما از آن تغذیه میشود. امروزه توسعۀ صنعت فولاد لازمۀ صنعتی شدن کشورهاست و بهتبع آن، ایران نیز در این مسیر در حال حرکت است. مسلما هرچه کشور صنعتیتر باشد، نقش صنعت فولاد در آن بیشتر میشود. بر این اساس، ظرفیتسازی خوبی در سالهای اخیر در صنعت فولاد ایران صورت گرفته و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز در سالهای گذشته سرمایهگذاریهایی در این مسیر انجام داده که باعث شده ظرفیت تولید فولاد کشور نزدیک به سه برابر افزایش یابد و این ظرفیتسازی همچنان ادامه دارد.
بررسیهای آماری نشان میدهد در سال آینده، ظرفیت تولید فولاد ایران از حدود ۴۰ میلیون تن عبور میکند که بهتبع آن، زنجیرۀ بالادستی و پاییندستی شامل آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره نیز حرکت میکند و ظرفیتهای جدیدی از آن به مدار میآید. ضمن اینکه در حوزۀ پاییندست نیز محصولات فولادی از رشد مناسبی برخوردار است و یک لایه پایینتر، شاهد افزایش عرضۀ مواد اولیه، رشد تولید و صادرات خواهیم بود. در مجموع، فولاد یک صنعت استراتژیک است که به نظر میرسد مسیر توسعۀ خود را طی میکند و ما هر روز، شاهد بهبود وضعیت آن خواهیم بود. پیشبینی ما این است که در سال جاری و سال آینده، این روند روبهرشد همچنان ادامه یابد.
 سال گذشته چه میزان از منابع مالی فولاد مبارکه صرف افزایش سرمایهگذاریها شده است؟
علاوه بر آنچه پیش از این گفته شد، افزایش سرمایه در شرکت فولاد سفیددشت واقع در استان چهارمحال و بختیاری به مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان بهمنظور اصلاح ساختار مالی شرکت و جبران مخارج سرمایهای واحد احیا و آهنسازی این شرکت انجام شد. افزایش سرمایه در شرکت نوین الکترود اردکان نیز به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان جهت استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری جدید و تقویت سرمایۀ شرکت و افزایش سرمایه در شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان به مبلغ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بهمنظور اصلاح ساختار سرمایه و جبران مخارج سرمایهای از دیگر اقدامات در این حوزه است که به ثبت رسیده است.
یکی از مهمترین اقدامات در منظر سرمایهگذاریهای فولادمبارکه انجام افزایش سرمایه در شرکت فولاد هرمزگان و افزایش سرمایه این شرکت به میزان ۶۶٫۶۷ درصد از محل سود انباشته و اصلاح ساختار سرمایه و جلوگیری از خروج وجه نقد از این شرکت بوده است. اصلاح ساختار سرمایه با توجه به الزامات قانونی مربوط به کفایت سرمایه، یکی از دلایل افزایش سرمایۀ بورس کالای ایران به میزان ۵۰ درصد از محل سود انباشته بوده است.
در حوزۀ سود ناشی از فعالیتهای فولاد مبارکه چه چشماندازی میتوان برای سهامداران متصور بود؟
چشمانداز سودآوری فولاد مبارکه در سال ۹۹ را میتوان در دو بخش ترسیم کرد: بخش اول مربوط به فعالیتهای عملیاتی است. از همان روزهای ابتدایی سال ۹۹ بهرغم اینکه شیوع بیماری کرونا بر بیشتر فعالیتهای تولیدی این شرکت سایه انداخته بود، مدیریت عالی شرکت با توصیه و تأکید بر اجرای کامل پروتکلهای بهداشتی و در دستور کار قرار دادن اولویتهای اعلامشده از سوی ستاد مبارزه با کرونا، فعالیتهای تولیدی را بهطور جدی پیگیری کرد و خوشبختانه در همین ماههای نخست سال، شاهد رکوردزنی در بیشتر خطوط تولیدی شرکت بودیم که ازجمله میتوان به رکوردهای مربوط به تعداد ذوب در واحدهای فولادسازی و ریختهگری مداوم، میزان تولید آهن اسفنجی، میزان تولید در مجتمع فولاد سبا، تولید گندله و رکورد حمل ریلی مواد اولیه از مجموعه سنگان اشاره کرد.
بر این اساس میتوانیم با اطمینان به سهامداران فولاد مبارکه نوید دهیم که با تکیهبر دانش و تدابیر مدیریت عالی شرکت و همت و تلاش کارکنان خدوم و سختکوش فولاد مبارکه، امیدواریم این رکوردزنیها تا پایان سال ۹۹ تداوم یابد و شاهد روندی صعودی در بخش تولید و سودآوری شرکت باشیم. نکتۀ حائز اهمیت آن است که درخصوص سودآوری در بخش سرمایهگذاریها، همانگونه که اشاره شد، در گروه فولاد مبارکه انجام سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی در مسیر درستی تعریف شده و سیاست شرکت در این زمینه حفظ و توسعۀ متوازن این سرمایهگذاریها در تکمیل زنجیرۀ ارزش خود است. همچنین درخصوص طرحها و شرکتهای غیربورسی تلاش بر این است با انجام مطالعات بنیادی و بررسیهای همهجانبه، راه ورود به بورس اوراق بهادار را برای این قبیل شرکتها هموار کنیم تا همچنان شاهد افزایش ارزش سهام و ثروت سهامداران فولاد مبارکه به شکل اطمینانبخش و تأثیرگذار باشیم.
قرار گرفتن نام مجموعههایی همچون فولاد مبارکه در فهرست شرکتهای سهام عدالت چه چالشهایی پیش روی این مجموعهها از لحاظ مدیریتی و توزیع منابع قرار میدهد؟
تا قبل از شروع روند آزادسازی سهام عدالت، ۳۰٫۱۹ درصد از سهام شرکت متعلق به سهام عدالت (شرکتهای سرمایهگذاری استانی) بود که خوشبختانه سودآوری مناسبی در سالهای گذشته برای سهامداران سهام عدالت داشته و توانسته است نقش بسزایی در افزایش ارزش این سبد در کنار سایر سهام ارزنده موجود داشته باشد.
دولت دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت توسط مردم پیشنهاد کرده است؛ بنابراین با توجه به بررسی اطلاعات بازار سرمایه در روزهای اخیر، خوشبختانه شاهد رفتار هوشمندانه مردم در مدیریت سهام عدالت بودهایم. این هوشیاری در کنار سیاستگذاریهای کارشناسانه و دقیق سازمان بورس اوراق بهادار تهران که بهصورت گامبهگام در جهت کاهش ریسک انتقال سهام به اجرا گذاشته شده است، میتواند به سهامداران فولاد مبارکه و سایر سهامداران شرکتهای سبد سهام عدالت اطمینان دهد که چالش و تغییرات محسوسی از بابت اصول حاکمیت شرکتی رخ نمیدهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا