پیام صریح مدیرعامل فولاد مبارکه در پاسخ به ششمین دورۀ تحریمهای ظالمانۀ آمریکا علیه این شرکت

فولاد مبارکه تجسم مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی
به گزارش ارک خبر:کسانی که امروز در اقدامی حقیرانه نام شرکتهایی را در فهرست تحریمهای خود اعلام کردهاند که تنها مراودات محدود اقتصادی با فولاد مبارکۀ اصفهان داشتهاند، قطعا از پیشینیان خود دربارۀ تاریخ پرافتخار فولاد مبارکه شنیدهاند و میدانند فولاد مبارکۀ اصفهان که امروز درخشانترین ستارۀ سپهر صنعتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، نهتنها در سایۀ محدودیتهای شدید دوران جنگ تحمیلی متولد شده، بلکه در دوران تحریمهای همهجانبۀ بیگانگان به بلوغ اقتصادی رسیده است؛ تا آنجا که وقتی در سالهای اخیر نام پرافتخارش یکباره و دوباره و سهباره بهطور مستقیم مورد تحریمهای ظالمانه قرار گرفت، نهتنها اندک خللی به روند موفقیتهای اقتصادی و دانشی آن وارد نگردید، بلکه با اتکا به توان و تخصص بومی کارکنان خود هر روز بیشازپیش مسیر پیشرفت و توسعه را درنوردید و امروز در جایگاهی قرار گرفته که دشمنان مأیوس خود را وادار به انجام اقداماتی نموده که بهجز تعبیر «درماندگی سیاسی» نام دیگری نمیتوان بر آن نهاد.
از این رو بر خود واجب میدانیم بهعنوان شاگردان و دانشآموختگان مکتب فولاد مبارکۀ اصفهان، ضمن تأکید بر پایداری و مقاومت اقتصادی فولاد مبارکه اصفهان در مقابل این تحریمهای کور و بیاثر، دستاوردهای سالهای اخیر را که با وجود همۀ تحریمهای مستقیم و غیرمستقیم به ایرانیان تقدیم نمودهایم با کمال افتخار به هموطنان، سهامداران و تمامی فعالین اقتصادی اعم از صنایع فولادی و غیرفولادی یادآوری کنیم و نوید روزهای پررونق و سودآور را به مردم شریف ایران دهیم.
ما مردان پولادینیم که در مسیر تولید، توسعه و مقاومت اقتصادی زره فولادی به تن کردهایم و با این نسیمهای سیاسی، نهتنها از پای نمینشینیم، بلکه نقش بیبدیل فولادمردان ایرانزمین را به رخ جهانیان خواهیم کشید. «هستیم بر آن عهد که بستیم».

حمیدرضا عظیمیان،مدیرعامل گروه فولاد مبارکه
پنجم تیرماه ۱۳۹۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا