سرمقاله 

اویغورها

 

 

بدی وخوبی از خصلت های بشری است. معمولا خوبی وبدی رفتاری افراد ، گروها، سازمانها و حکومتها با ارزیابی میزان خوبی و بدی کارهای آنها سنجیده می شود.ارزیابی کار آسانی نیست زیرا اطلاعات و توانیهای کافی لازم دارد.گاها زیادی اطلاعات ایجاب می کند که درصورت وجود شرایط دیگرارزیابی مواردی نیازمند ارزیابی شوند.ازجمله موارد فوق طرز رفتار دولت چین با مردم مسلمان و ترک چین ( اویغورها ) می باشد.حکومت چین با اینکه از لحاظ رفتار وسیاست خارجی بدلایل تاریخی و نداشتن سابقه جنگ و تجاوز با ملتها و کشورهای همسایه ملایم و مناسب ارزیابی می شود ، ولی رفتارهای خشن و غیر انسانی حکومتهای این کشور بویژه در دهه های اخیر خارج از معیارهای قابل قبول تلقی می شود. کشورچین تا حدود سی سال پیش درپشت دیوار آهنین کومنیزم و دیکتاوری قرارداشت. زمانی بود ادگاراسنو خبرنگار آمریکائی وحسنین هیکل مصری با شکستن این دیوارها، که هم اکنون نیز در دور بعضی از کشورها وجود دارد ، به دیدار مائوتسه تونگ ،بطور جداگانه رهبراسبق چین رفتند، درمورد رفتارهای دولتهای سابق چین با اقوام و ملل داخلی خود اطلاعات دقیقی دردسترس عموم وجود ندارد .لیکن امروزه به برکت تکنولوژی رسانه ای معمولا اعمال خوب وبد افراد و حکومتها فاش می شود. اطلاعات درز داده شده از رفتارهای خشن و غیرانسانی چینیها با مردم مسلمان و ترک چین غیر قابل قبول است. حتی اخیرا اعلام شده که در چین اویغورها عقیم می شوند.اینگونه رفتارهای غیر انسانی گویا درسابقه نازیهای آلمان ثبت شده است. سکوت مجامع و کشورهای جهان در باره این گونه بی عدالیتهای آشکار، که تحت الشعاع ثروت و نفوذ کشور چین در فضای سیاسی دنیا حاکم شده ، مرتکیبن این
بی عدالتیها را جسورتر می کند.متاسفانه  بی عدالتی ها درسایه بی اعتنائیهای جامعه رشد کرده ونهادینه
می شوند. ورفتارهای مذموم رفته رفته زیرسایه
بی توجهی ها معمول، روزی دامن افراد واقوام بی دفاع بیشتری در دنیا را می گیرد . مثالهای تاریخی این مدعا زیاد است. از جمله هار شدن امروزه رژیم صهیونیستی نمونه بارز و زنده دراین زمینه تلقی می شود.  روزگاری بود رژیم صهیونیستی منفور بود ولی امروزه محبوب دشمنهای دیروز شده و تاکنون کارهای غیر قانونی زیادی انجام داده و درحال انجام است .عدالت ازکارها و رفتارهای مورد سفارش خداست .دنیا بدون عدالت به رفاه وفلاح نمیرسد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا