سرمقاله 

روز قلم

چهاردهم تیر ماه روز قلم بود. چون امروز ه بازار قلم نیز کساد وخراب است، نوشتن مطلبی دراین مورد در بوته فراموشی مانده بود، که امروز ارائه می شود.

سند منقوله دار  مالکیت و اهمیت قلم از سوی خدا، کتاب و پیام آور خدا صادر شده است.

اهمیت و اعتبار قلم در زندگی مادی و معنوی انسانها و لزوم احترام بسزا به قلم و اهالی قلم منحصر به یک ملت و یک کشور نیست. درجه اهمیت تاثیرات مثبت ومنفی قلم، اهالی قلم و آثار قلمی در رشد و توسعه ویا عقب ماندگی  افراد و جوامع انسانی  با تاثیرات پدیده هایی چون،  آب وهوا ، زراعت ، اقتصاد وصنعت، قابل مقایسه است.

قلم بعنوان وسیله ارتباطی  توانائیهای ذهنی انسان با دنیای خارج تلقی می شود. قلم شکل مکتوب افکار  انسان است.

اهمیت قلم اگر از این منظر مور ارزیابی قرارگیرد ، صاحبان قلم در زمره پیام آوران دیده می شوند.

بی جهت نیست که بخش اعظم مفاخر ملتها، اهالی قلم، هستند. ضمنا بیمورد هم نیست، که در همیشه تاریخ، قلمها از سوی قدرتمداران تنگ نظر و سلطه طلبان پر طمع  در تنگنا قرار می گیرند. روایت تاریخ است که در تاریکی های بعضی از جوامع،  درخشش نور قلمها و تاثیر روشنگریهای ارزشمند این پدیده الهی تنش‌زا می شود.

تاریخ ملتها شاهد قربانی شدن  مادی و معنوی شمار زیادی از اهالی قلم از قبیل  نویسندگان؛ شاعران ، روزنامه‌نگاران ، منتقدان ، مصلحین بنام دنیا،
در مسلخ تاریک بینی‌ها و پیش داوری‌ها بوده و هست .

حتی می توان گفت که تاریخ این قوم پیشتاز فکر و پیشتازی هم، در تنگنائیها نوشته شده و می شود .

پس سزاست روز قلم به صاحبان قلم  ،پیشتازان عرصه تفکر ، رشد وتوسعه صمیمانه تبریک گفته شود.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا