مبارزه زندگی

 

 

درمبارزات انفرادی وجمعی معمولا ضعف یکی از طرفین باعث پیروزی طرف دیگر می شود.
طرفین مبارزات هنگام برر سی علل شکست ها و پیروزی ها برخی عوامل دخیل ضعیف یا غیر واقعی را نیز مطرح می کنند.

اما کارشناسان ناظر بیشتر بر موارد نقاط ضعف و قوت طرف های درگیر دقت می نمایند.این حالت در خصوص انواع مبارزات صادق است.  مفهوم مبارزه، در بدو طرح بلا فاصله مبارزات معمول در عرصه های ورزشی یا میادین جنگی را در ذهن تداعی می کند ولی واقعیت امر غیر از اینست.

چرا که در کلیه صحنه های آشکار و پنهان فعال در عوالم جمادات، گیاهان و انسان ها و کل جهان انواع مبارزات بین نیروهای جاریست. می توان گفت که آفرینش مبارزه است. ‌‌موجودات براساس پیروی از روح مبارزه خلقت برای طی مراحل گوناگون آفرینش وحیات خود با تکیه بر نیروهای موجود درحال مبارزه ای مستمر می باشند.

انسانها هم در طول زندگی فردی و اجتماعی درگیر انواع مبارزات می شوند.در انوع مبارزه های انسانها وجوامع انسانی دارندگان توانائی های مادی و معنوی برتر وبیشتر،درطی مراحل زندگی موفق‌ترند.بخشی از نیروی انسانی ذاتی و بخش هائی دیگر اکتسابی می باشد. نیروهای ذاتی، در اثر عدم استفاده یا استفاده نادرست ممکن است در معرض تحلیل و تخریب قرارگیرند. ضمنا نیروهای خدادادی، دراثر استفاده بهینه و کسب آموزش ها و مهارت های مناسب قابلیت ارتقا و تعالی دارند.بعبارت دیگر توفیقات و شکست های انسان ها و جوامع انسانی، در انواع مبارزات، بر اساس نحوه استفاده از نیروهای ذاتی و ارتقا این نیروها و افزایش بهره وری فعالیت های خود است.بنظرمی رسد،دخیل دانستن بعضی عوامل خارجی غیر واقعی درحصول توفیقات و شکست ها در ردیف  توجیه، بهانه جوئی و خود فریبی ها محسوب  می شوند.

استفاده از استعدادهای درونی وکسب آموزش ها ومهارت ها نوعی شکر نعمت و عبادت محسوب می شود. آنچه انسان ها وجوامع موفق با توجه به موارد مذکور بدست می آورند نتایج حسن استفاده از توانائی ها باید تلقی شوند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا