قدردانی برق منطقه ای اصفهان از فولاد مبارکه پایداری شبکۀ برق

رسول موسی رضایی، مدیرعامل برق منطقهای اصفهان، در این تقدیرنامه عنوان کرد: شبکۀ سراسری برق در روزهای اخیر، بهلحاظ گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق شهروندان، با کمبود تولید مواجه شده است. به همین دلیل باید از تمام ظرفیت مشترکین صنعتی جهت عبور از پیک مصرف شبکۀ سراسری برق استفاده کند و خوشبختانه شرکت فولاد مبارکه علیرغم نیاز شدید خطوط تولید خود به برق، همانند سالهای گذشته همکاری مؤثری در خصوص اجرای برنامههای پاسخگویی بار بهمنظور گذر از پیک مصرف شبکه داشته و در مواقع اضطراری با کاهش بار دریافتی، در پایداری شبکه بهخوبی ایفای نقش کرده است.
وی تصریح کرد: از همکاری شرکت فولاد مبارکه در گذر موفق از پیک سالهای قبل و همچنین همکاری شاخص مدیریت بار در روزهای اخیر تشکر و قدردانی میکنیم.
گفتنی است همکاری فولاد مبارکه در این زمینه بهطورقطع کاهش تولید در این شرکت را به همراه خواهد داشت؛ اما فولاد مبارکه در راستای تعهد به مسئولیت اجتماعی خود همانند سالهای قبل با برق منطقهای همکاری قابلملاحظهای داشته است تا شهروندان با مشکلات احتمالی ناشی از قطعی برق مواجه نگردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا