ضرر روزمره گی  درکار و زندگی

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

روز مره گی در زندگی فردی و اجتماعی معادل بی برنامگی در زندگی است. تراز دخل و خرج و سود زیان افراد و نهادهای بی برنامه در شرایط متعارف اغلب منفی است.

یعنی اگر تاثیر عوامل غیر متعارف در فعالیت ها نا دیده گرفته شود، می توان  نتیجه کارهای بی برنامه متکی بر روز مره گی را خالی از سود مادی و معنوی پیش بینی کرد.عکس قضیه هم صادق باشد.

بدین معنا که موقع ارزیابی علل سود و زیان امور شخصی و اجتماعی، بود و نبود برنامه ریزی در میان سایر عوامل مدیریتی برجسته تر از بقیه عوامل موثر  دیده می شود.نگاهی اجمالی به وضعیت مادی و معنوی  فعلی هر فرد و جامعه ای، نشان خواهد داد که  فرد، جامعه، ملت و کشوری، علیرغم داشتن امکانات و فعالیت متعارف مادی و معنوی، چرا دارای وضعیت مطلوب و مناسب نیست .

گفتنی است که مواد اولیه، سرمایه، نیروی انسانی، تکنولوژی و برنامه ریزی جزو عوامل مهم شناخته شده مدیریت بشمار می روند. قدرت و ضعف عوامل یاد شده ، شکست، پیروزی، ضرر و زیان  امور فردی و جمعی را تعیین می کنند. لزوم برنامه ریزی در میان عوامل فوق از اولویت خاصی برخوردار می باشد.خسارات ناشی از بی برنامگی یا همان روزمره گی در اداره امور از ضریب خاص و احتمالا نامحسوس برخوردار است.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا