جنگ آفت امنیت و استقلال

آفت امنیت

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

کشورها و ملت ها هم مثل پدیده های زنده مثل انسان و حیوان و گیاه بوسیله آفت های  مختلف درونی و بیرونی تهدید می شوند.

عوامل تهدید معمولا دارای  انگیزه  و محرک هایی میباشند. جنگ یکی ازعوامل  تهدید امنیت و استقلال کشورها بشمارمی رود.کشور های جنگ طلب برای آغازجنگ نیاز به انگیزه و بهانه دارند. در اغلب موارد، اختلاف پتانسیل های موجود در عرصه‌های  سیاسی، اقتصادی و امنیتی بستر رخدادهای جنگی را فراهم می کنند. برای ادعای فوق شواهد تاریخی زیادی وجود دارد.

حتی اگر فعل وانفعال های سیاسی و امنیتی جاری دوران کنونی نیزمدنظر قرار گیرد، کانون های جنگی زیادی را درنقشه مناطق گوناگون  دنیامیتوان پیش بینی کرد.امروزه انواع تخاصمات موجود سیاسی و اقتصادی جاری در مناطقی از خاور دور ونزدیک، مناطقی ازاروپای شرقی وغربی، آمریکای شمالی وجنوبی،اگربه شدت وحدت مشخصی برسند، می توانند مقدمه جنگ های مخرب آینده بشمار آیند. براساس این باور که وجود امنیت سیاسی و اقتصادی مطلوب در کشور ها ، نیازمند مراقبت جدی می باشند، می توان گفت که اتاق های فکری وجود دارند که عوامل درگیرهارا ایجادمی کنند.یعنی این اتاق های فکر، عامل تحریک وایجاد جنگ ها،در پشت کشورهای امن،به کمین نشسته اند.تاریخ دهه های اخیرنشان می دهد که، نقشه جنگ های بی ثمراتفاق افتاده ۵۰ سال گذشته درلبنان،کویت،عراق، ایران،اروپا،ازطریق این اطاق ها، طراحی و اجرا وبه ملت های کشور های متخاصم تحمیل شده است. از ویژگی های این نوع جنگ هاست که مقصر و پیروز هم ندارند. طرفین خسارت می بینند و سودجنگ هابه جیب کارخانجات سازنده سلاح وتجهیزات لازم برای احداث مجدد شهرهای خراب شده می رود. از جنگ های درحال وقوع، این روزها
می توان به آغاز تجاوزات کشورارمنستان به جمهوری دارای امنیت وثبات اقتصادی آذربایجان و تحرکات نظامی مستمراسرائیل اشاره کرد.

 

دکمه بازگشت به بالا