موزه قاجار؛ یادگاری منحصر به فرد از دوران قاجار در تبریز

موزه قاجار در حوزه شهرداری منطقه ۱۰ تبریز یکی از عمارت‌های زیبای به‌جامانده از دوران قاجار است و ویژگی‌های معماری سنتی و اصیل قاجار کاملا در این عمارت مشهود است.

به گزارش شهریار، موزه قاجار  یکی از موزه‌های شهر تبریز است. این موزه در محل عمارت تاریخی امیر نظام گروسی  پیشکار ناصرالدین شاه در یکی از محله‌های قدیمی تبریز به نام ششگلان در حوزه شهرداری منطقه ۱۰ تبریز قرار دارد. خیابانی که می‌توان خانه‌های قدیمی زیادی در آن پیدا کرد. این موزه در سال ۱۳۸۵ پس از مرمت و بازسازی به‌طور رسمی راه‌اندازی شد.

پس از مرمت و بازسازی بنا با حفظ ویژگی‌های معماری و شاخص‌های سنتی بنا به عنوان موزه قاجار مورد استفاده قرار گرفت. این موزه در نزدیکی مقبره الشعرا تبریز که مدفن بیش از ۴۰۰ شاعر نامی از جمله شهریار، قطران، اسدی طوسی، فاریابی و ثقهالاسلام است قرار دارد.

همانطور که از نامش نیز پیداست به دوره قاجار و عهد ناصرالدین شاه برمی‌گردد و یکی از موزه‌های موضوعی ابزار، لوازم و آثار مربوط به دوره قاجار است.

موزه قاجار یکی از زیباترین خانه‌های قاجاری تبریز است که طول تاریخ از گزند زلزله‌های تبریز در امان مانده و با مرمت‌های مستمر تحت نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان همه‌ساله پذیرای گردشگران بی‌شماری است.

این بنای تاریخی و بسیار زیبا در دو طبقه احداث شده و حیاط وسیع این عمارت با گلکاری در دوسو بسیار چشم نواز است.

ت‍‍الاره‍‍ای‌ ج‍‍ال‍ب‌ و دی‍دن‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ ب‍ن‍‍ا ب‍ه‌ ن‍م‍‍ای‍ش‌ ‌آث‍‍ار م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ‌ه‍ن‍ری‌ و ص‍ن‍‍ای‍‍ع‌ دس‍ت‍‍ی‌ م‍ت‍‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ دوران‌ ق‍‍اج‍‍ار ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‌ ی‍‍اف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌. ب‍خ‍ش‌ ت‍ن‍دی‍س‌ و ت‍‍اب‍ل‍وه‍‍ای‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ب‍رای‌ ب‍‍ازدی‍د ‌ه‍ر ‌ای‍ران‍‍ی‌ ج‍‍ال‍ب‌ و ت‍‍ام‍ل‌ ب‍ران‍گ‍ی‍ز ‌اس‍ت‌. ‌ع‍ک‍س‌ ‌ه‍‍ای‍‍ی‌ در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ‌ع‍رض‍ه‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍‍ادورب‍ی‍ن‌ ‌ه‍‍ای‌ ‌اب‍ت‍دای‍‍ی‌ ک‍ه‌ در دوره‌ ن‍‍اص‍ری‌ وارد ‌ای‍ران‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌ ‌ع‍ک‍س‍ب‍رداری‌ ش‍ده‌ ‌ان‍د.

در تالارهای طبقه اول نمایشگاهی از صنایع‌دستی متعلق به دوره قاجاریان وجود دارد که شامل عناوین تالار سکه، خاتم، ابزارهای فلزی، ادوات موسیقی، ظروف آبگینه، ظروف چینی و همچنین قسمت آثار بافته است.

علاوه بر آثار ظریف به نمایش درآمده در این تالارها مجموعه عکس های جذابی به نمایش گذاشته شده است که گاهی به دوران ناصرالدین شاه قاجار و ورود اولین دوربین های عکاسی به خاک ایران تعلق دارد.

در زیرزمین حوض‌خانه وسیعی وجود داشته که یکی از زیباترین قسمت‌های بنا بوده است. ستون‌های استوار حوض‌خانه و آجرکاری سقف آن نمونه‌ به‌حق دیگری از هنر و سلیقه‌ معماری به‌جامانده از دوره قاجاریه است.

تالارهای زیرزمین نیز شامل تالارهای سنگ، اسلحه، رجال و فرامین، معماری، شهرسازی، قفل و تالار فانوس می‌شود.

از جمله سایر زیبایی‌ها و اشیای این موزه می‌توان به مجمسه‌های شخصیت‌های برجسته دوره قاجار از جمله ع‍ب‍‍اس‌ م‍ی‍رزا ول‍ی‍‍ع‍‍ه‍د، ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍ی‍رزا ‌ع‍ی‍س‍‍ی‌ و م‍ی‍رزا ‌اب‍وال‍ق‍‍اس‍م‌ ق‍‍ای‍م‌ م‍ق‍‍ام‌ فراهانی‌، ‌ام‍ی‍ر ن‍ظ‍ام‌ زن‍گ‍ن‍ه‌ و ‌ام‍ی‍رن‍ظ‍ام‌ گ‍روس‍‍ی‌ اشاره کرد.

همچنین خوشنویسی‌ها، دستنویس‌ها، خاتم‌کاری‌ها، لباس و سایر اسباب زندگی اجتماعی دوره قاجار نیز در این موزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

این موزه همواره به عنوان یکی از بزرگترین و تخصصی ترین موزه های کشور محسوب شده که دارای اهمیت به خصوصی در میان موزه های کشور است.

دی‍دار گردشگران ‌از ‌ای‍ن‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ب‍زرگ‌ و م‍ن‍ح‍ص‍ر ب‍ف‍رد در ت‍ب‍ری‍ز م‍روری‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‍‍ی‌ ‌از ت‍‍اری‍خ‌ م‍‍ع‍‍اص‍ر ‌ای‍ران‌ و ن‍ی‍ز م‍رور ت‍‍اری‍خ‌ ش‍‍ه‍ر ول‍ی‍‍ع‍‍ه‍د ن‍ش‍ی‍ن‌ ت‍ب‍ری‍ز خ‍واه‍د ب‍ود. ‌ای‍ن‌ ‌ع‍م‍‍ارت‌ ک‍ه‌ ‌اک‍ن‍ون‌ ‌از ‌آن‌ ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍وان‌ م‍وزه‌ دوره‌ ق‍‍اج‍‍ار ی‍‍اد م‍‍ی‌ ش‍ود در ن‍زدی‍ک‍‍ی‌ م‍ق‍ب‍ره‌ ‌ال‍ش‍‍ع‍رای‌ ت‍ب‍ری‍ز ق‍رار گرف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍دون‌ ت‍ردی‍د م‍ن‍‍اس‍ب‍ت‍‍ی‌ ج‍ذاب‌ ب‍رای‌ ‌اه‍‍ال‍‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ می باشد.

دکمه بازگشت به بالا