یک حکومت دموکراتیک راه نجات عراق است

اداره امور کشورها نیازمند حسن نیت رهبران و هوشمندی سیاست ها می باشد. اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور عراق در زمان حکومت دیکتاتوری صدام، با اینکه تحت فشار بوده ولی بدون اغتشاشات حاد اداره می شد.
عراق جزو چند کشور اول دارای ذخایر نفتی دنیا، بعداز سقوط دیکتاتوری بعثی ، تحت تاثیر عوامل خارجی و داخلی در معرض فرو پاشی قرار گرفته است.
کشور عراق بعلت متکثر بودن مردم از لحاظ گرایش های دینی ، سیاسی ، تعلقات قومی و وابستگی های خارجی ، متاسفانه بدلیل نداشتن احزاب قوی و فعال، در دوران اخیر متلاطم شده و از داشتن دولت و مدیریت کلان قوی و آگاه عاجز مانده است.
قانونمداری و دموکراسی چاره کار ایجاد آرامش و اداره معتدل جوامع نجات یافته از یوغ حکومت های دیکتاتوری می باشد. کمترین منفعت حکومت های دموکراتیک، پرورش رجال سیاسی شاخص می باشد که تا در مواقع لزوم، لجام مدیریت کشور را، حتی بطور موقت بدست گیرند.
بعبارت دیگر، بعداز فروپاشی حکومت های خودکامه، بهترین جایگزین دیکتاتوری فرو ریخته ، حکومت های دموکراتیک با رهبران آزادمنش و صادق و صالح مردمی می باشد.
در عراق کنونی، فروپاشی حکومت دیکتاتوری و حکومت های محلی متکی به به خارج ، باعث ایجاد انواع تخریب ها و حوادث رخ داد جند روز اخیر می شوند، که چندین سال است در این کشو اتفاق می افتد .
ولی اگر رجال سیاسی مستقل فعلی اقدام به ایجاد دموکراسی شوند، می توانند کشور را نجات دهند

* نقش واقعی مردم در اداره کشورها لازم و مفید است

اهمیت ، لزوم و فایده نقش مردم در اداره کشورها، برکسی پوشیده نیست. ثابت شده که وقتی مردم متولی انجام کارهائی می شوند، دراغلب موارد موفق می گردند و به خود و دیگران فاید می رسانند.
در مدیریت کشور ها ، وقتی مردم مجاز به فعالیت هستند، توفیقات فردی و اجتماعی چشم گیری حاصل می شود. ولی هرقدر محدودیت مردم افزایش می یابد ، سود آوری برای عموم نیز کاهش می یابد و هزینه های مادی و معنوی کشور اضافه می گردد.
برای حسن استفاده از مساعی مادی و معنوی مردمی، وجود ابزارهای گروه های حرفه ای ، صنفی، دینی ، فکری و سیاسی دموکراتیک ضروری می باشد.
استفاده از آرا و عقاید فردی و جمعی مردم در قالب آرا احزاب و سندیکاها ، در راهبری مدیریت کشورها، تعیین اهداف، وضع قوانین و تنظیم رویه های اجرائی مفید می باشد.

 

محمد اشراقی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا