ورزش حرفه ای باید بعهده بخش خصوصی باشد

وضعیت ورزش فوتبال حرفه ای در ایران مطلوب نیست. بویژه وقتی که بودجه های کلانی از منابع ملی و دولتی در این زمینه هزینه می گردد.
باور اینست که دولت نباید متولی اداره و تامین بودجه فوتبال و سایر ورزشهای حرفه ای باشد.
برعکس دولت باید متولی تعلیم و تربیت ورزشکاران و عهده دار مهیا سازی تیم های مسابقات ورزشی داخلی و خارجی باشد .
لذا بهتراست ورزش های حرفه ای از جمله
فوتبال حرفه ای و مسابقات مربوطه ، به بخش خصوصی واگذار شود، تادولت از هزینه های کلان این ورزش. ها گردد
اگرشیوه فوق اجرا شود ، هزینه های کلان مصروفه برای ورزشهای حرفه ای به کارهای مهم و ضروری تر دیگر ذخیره می گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا