چرائی عقب ماندگی های آذربایجان

اخیرا اعلام شد که هشتادمین موسسه راهبری شرکت های دانش بنیان برای نخستین بار در تبریز تاسیس شد.
اینکه نوبت احداث مؤسسه ای مهم بعداز هفتاد و نه مورد به تبریز رسیده جای تامل و سؤال دارد .
تامل در اینکه چرا نوبت تبریز این مقدار دیرتر رسیده است؟ وسؤال از اینکه چرا تبریزی ها در این زمینه کند عمل کرده اند؟
قابل ذکر است که اینگونه تاخیر ها اگر یکی دومورد باشد به نحوی قابل تحمل می شود ولی اگر در موارد ضروری و حیاتی مرتبط با پیشرفت و رفاه مردم و استان باشد غیر قابل تحمل و اغماض می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا