نظام های حقوق و دستمزد نیازمند اصلاحند

حقوق و دستمزد چگونه باید تعیین شود؟ اگر دقت کنیم این سوال همیشه مهم و حساس بوده و خواهد بود. اگر جواب سوال یادشده از سوی فرد یا گروهی آگاه و مسئول داده شود، ممکن است، برای امور مربوط به بازبینی و بهسازی سیستم های حقوق کارمندان، دستمزد کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران مفید واقع گردد.
در زمینه سیستم های تعیین و پرداخت حقوق و دستمزد ها، مسلما افراد و گروه های آشکار و پنهان فعالی وجود دارند که با اعمال نظرات خود سرنوشت سیستم های حقوق و دستمزد کشور را رقم می زنند.
گروه های نیروی انسانی شاغل در ادارات، سازمان ها، شرکت های مختلف کشور، برحسب سنت های قدیمی و جدید، تابع سیستم های حقوق و دستمزد متنوع می باشند. کار آمدی و نا کارآمدی این سیستم ها، با اینکه کار می کنند ولی باحتمال قوی نزد اهل نظر و معتقد به لزوم بهره وری و عدالت محوری قوانین و مقررات کلیدی، بطور کامل، مطلوب نیستند و نیازمند بازبینی و اصلاح می باشند.
وقتی نیروی انسانی جزو ذخایر ارزشمند جامعه بحساب می آید، باید از سهم مناسبی از ارزش کار خود نیز بهره مند شود. بعلاوه در ارزش دهی مشاغل کارمندی و کارگری، باید عدالت برقرار گردد.
برای برقراری عدالت در حقوق و دستمزد، سیستم های مورد اجرا در وزارتخانه ها، کارخانجات، سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات، باید نوعی همسان سازی هوشیارانه انجام گیرد و اصلاح گردند.
باور این است که بخش اعظم تبعیضات و بی عدالتی ها از بی عدالتی های موجود در پرداخت ها بوجود می آیند.
نمود تبعیضات سیستماتیک ناشی از بی عدالتی ها، با این مثال روشن می شود که دو فرد هم شرایط، همزمان در دو شغل همسان در دو واحد متفاوت شاغل می شوند.
تفاوت دریافتی ایندو شاغل (مخصوصا در مورد مشاغل کارمندی) گاها بطور باور نکردنی فاحش می شود و حقوق های نجومی مشهور ، از اینگونه تفاوت ها ناشی می شود.
مغایرت فاحش و غیر عادلانه اگر بیش از حد باشد، مضر و بی عدالتی تلقی می شود.
اجرای عدالت با اقدامات سطحی مقدور نیست لذا بی عدالتی ها باید بنحوی مؤثر رفع گردد .
بعد از انقلاب، قانون اساسی تغییر پیدا کرد ولی بسیاری از قوانین، مقررات از جمله مقررات حقوق و دستمزد ها نه تنها تغییر نیافتند، گرفتار دگرگونی های غیر قابل قبول شده و سبب ایجاد تبعیضات و بی عدالتی ها گشتند .
جالب توجه است که اهالی نظر و تفکر که در مورد همه چیز از ریز و درشت و مهم و بی اهمیت ، بحث می کنند و قلمفرسائی می نمایند، در مورد اینکه تفاوت حقوق و مزایای نیروی های شاغل در مشاغل همسان واحدهای متفاوت چه میزان باید باشند؟ یا تفاوت های موجود بین حداقل و حداکثر دریافتی ها در حد معقول و منطقی باشند، سخنی بمبان نمی آورند.
بنابراین بهتر است مشخص شود که مغایرتهای و تبعیضات مشهود بیشتر به ضرر و یا منفعت کی و کدام طبقه و گروه است؟
بهرحال اصلاح آئین نامه های حقوق و ضروری در اجرای عالت مؤثر خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا