برقراری رینگ فیبرنوری شرق اصفهان

پایگاه خبری ارک خبر-اصفهان:

برقراری رینگ فیبرنوری شرق اصفهان
درراستای ایجادزیرساخت ارتباطی، فازآخرپروژه احداث فیبرنوری شرق اصفهان حدفاصل پل بزرگمهرتادیسپاچینگ آپادانا واقع دراموربرق جنوب شرق اجرا شد
بااتمام این پروژه امورهای برق شمال وشرق ازطریق دیسپاچینگ آپادانا دررینگ فیبرنوری قرارگرفتند وقابلیت مانور درمواقع لزوم برای  این امورها ایجاد شد
پروژه احداث فیبرنوری شرق اصفهان درسال گذشته ازامور برق شرق آغازشد وفیبرنوری حدفاصل امورشرق تاپل بزرگمهراحداث گردید و به منظور اتصال به دیسپاچینگ، احداث فیبرنوری حد فاصل پل بزرگمهرتادیسپاچینگ آپادانا موردنیاز بوده که بااتمام پروژه فوق این مهم به انجام رسید
گفتنی است :از مشخصات فنی صورت گرفته در این زمینه بهینه سازی شبکه فشار ضعیف موجود بطول ۷۵۰ متر با اعتبار ۶۳۴۲میلیون ریال بوده که  ازطریق تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدارصورت گرفته وهمچنین  احداث فیبرنوری به طول۱۲۰۰متر بااعتبار ۹۹۴میلیون ریال از دیگر مشخصات این پروژه بوده است

دکمه بازگشت به بالا