رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خبر داد: صدور ۷ فقره پروانۀ اکتشاف برای فولاد مبارکه

به گزارش ارک خبر، در جلسهای که روز سهشنبه هفدهم تیرماه، با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان و مدیرعامل و جمعی از معاونان شرکت فولاد مبارکه در سازمان صمت استان برگزار شد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: پروانۀ اکتشاف این محدودهها برای اولین بار در کشور به نام فولاد مبارکه صادر شد تا این شرکت بتواند کارهای اکتشافی را در بخش کانسارهای فلزی  انجام دهد.
ایرج موفق اظهار داشت: مقدمات انجام این کار   از   سال گذشته با توجه به پیگیریهای فولاد مبارکه فراهم شد و پهنهای به وسعت حدود   ۱۴ هزار    و     ۵۰۰ کیلو مترمربع در اختیار این شرکت قرار گرفت و ۷ پروانۀ اکتشاف برای نقاط امیدبخش صادر شد.
وی ادامه داد: فولاد مبارکه در این مرحله ۶ ماه فرصت دارد که گزارش اکتشافهای اولیه را به سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان ارائه کند و با قول مساعد مدیرعامل این شرکت، مقرر شد این کار   تا    ۴ ماه آینده انجام شود و مراحل بعدی در دستور کار قرار گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: از سال گذشته تاکنون در تلاشیم تا بتوانیم سنگآهن موردنیاز فولاد مبارکه را تأمین کنیم و در این زمینه جلسههای متعددی تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان قلب تپندۀ فولاد کشور به شمار میآیند و باید این اتفاق ویژه پیش از اینها برای این مجموعه رخ میداد.

حمیدرضا عظیمیان:
تأمین سنگآهن موردنیاز شرکت و حمایت از معادن کوچکمقیاس
در این جلسه، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه نیز ایجاد ارزشافزودۀ بیشتر برای استان، حمایت از معادن کوچکمقیاس و تأمین سنگآهن موردنیاز شرکت را مهمترین اهداف فولاد مبارکه از سرمایهگذاری در بخش معدن دانست.
وی تصریح کرد: متأسفانه با وارد شدن بخش معدن به فولاد اختلالاتی در زنجیرۀ تکمیل مواد معدنی فولادسازها به وجود آمد و همین خلل در تأمین مواد اولیه فولادسازها، شامل کنسانتره و سنگآهن، موجب شد فولادسازها در پی رفع نیاز خود برآیند؛ بنابراین ما به سمت تأمین مواد اولیه در بخش معدن گام برداشتیم و در این خصوص از ادارۀ صمت استان اصفهان کمک خواستیم که خوشبختانه امروز  ۷ محدوده به مساحت  ۱۹۰ کیلومترمربع را در اختیار  ما گذاشتند تا  نسبت به اکتشاف اولیه اقدام کنیم.
عظیمیان خاطرنشان کرد: حتما اگر در این مناطق، نشانههای امیدبخش و خوبی پیدا شد، برای ادامۀ مسیر مصممتر میشویم تا   آن را به بهرهبرداری کامل برسانیم.
وی در ادامۀ این جلسه، از توافق ساخت کارخانۀ کنسانتره در شمال اصفهان بهعنوان اتفاق خوب دیگری برای استان یاد  و  اضافه کرد: با موفقیت در کار اکتشاف، سنگآهنی که فولاد مبارکه استخراج میکند با ارزشافزوده بیشتری در استان مصرف خواهد شد.
مدیرعامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد این اتفاق برای معادن خصوصی و کوچکمقیاس نیز تأثیرگذار است؛ چراکه از ظرفیت کنسانترهسازی استفاده خواهند کرد و با تبدیل سنگآهن به کنسانتره ارزشافزوده بیشتری ایجاد خواهند کرد.

محمدیاسر طیبنیا:
استراتژیهای اصولی و اصلی فولاد مبارکه در حوزۀ امور معادن تأکید و تمرکز بر فعالیتهای اکتشافی است
در همین خصوص محمدیاسر طیبنیا، معاون امور معادن شرکت فولاد مبارکه نیز با   این توضیح که مطالعات فاز      پیجویی   و شناسایی منابع معدنی پهنۀ انارک به مساحت تقریبی ۱۴ هزار و ۵۰۰  کیلومترمربع واقع در شرق استان اصفهان در سال ۹۶ به اتمام رسیده است، افزود: قرار گرفتن این پهنه در     زون    ساختاری ایران مرکزی و تنوع لیتولوژی آن که شامل انواع سنگهای رسوبی، دگرگونی، ولکانیک، آذرآواری، نفوذی و رسوبات متعدد است و   نیز    وقوع رخدادهای زمینساختی متفاوت و همچنین فعالیتهای ماگمایی وابسته به  هریک  نویدبخش تشکیل کانیسازیهای متفاوت و متعدد   در این پهنه اکتشافی است. بنابراین معاونت امور معادن پس از جمعآوری اطلاعات، دادهها و گزارشهای موجود، اعم از کلیه مستندات تکتونیکی و زمینشناسی مربوط به پهنه، نقشههای زمینشناسی و توپوگرافی، اطلاعات ژئوشیمیایی، تصاویر ماهوارهای و…، جهت پردازش و تفسیر این اطلاعات بر روی لایههای زمینشناسی و مطالعات دورسنجی اقدام نمود و بر اساس نتایج آن، مناطق امیدبخش اکتشافی مشخص و پروانۀ اکتشاف آنها برحسب اولویت و مساحت درخواست شد. در نهایت با همکاری سازمان صمت استان اصفهان برای ۷ آنومالی با وسعت ۱۹۰ کیلومترمربع پروانه اکتشاف دریافت گردید.
طیبنیا ضمن تشکر از همکاریهای بهعملآمده با معاونت امور معادن توضیح داد که طبق اصول علمی مهندسی اکتشاف، عملیات اکتشافی برای دستیابی به ذخیرۀ قطعی و قابلاستخراج، شامل چهار مرحلۀ شناسایی، پیجویی، اکتشافات عمومی و نهایتا اکتشاف تفصیلی با هدف تعیین شکل کانسار، عیار میانگین، ذخیرۀ قطعی و انجام مطالعات فنی و اقتصادی است و فعالیتهای اکتشافی فولاد مبارکه نیز طبق همین اصول برنامهریزی و انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که تاکنون در خصوص این پهنۀ اکتشافی انجام شده شامل مرحلۀ شناسایی و پیجویی بوده و انجام عملیات اکتشاف عمومی و تفصیلی آنومالیهای هفتگانه در دست اقدام است. وی گفت: نگاه معاونت امور معادن، بهینهسازی هزینههای اکتشاف و استفادۀ عالمانه از نتایج هر مرحله از اکتشاف در بهبود عملیات اکتشاف تکمیلی است و این نگاه مبنای اقدامات فنی و قراردادی معاونت امور معادن در حوزۀ اکتشاف بوده است.
معاون امور معادن تصریح کرد: بعد از اخذ پروانههای اکتشاف لازم است  در مهلت قانونی مقرر   نسبت به  اکتشافات عمومی و تفصیلی اقدام شود؛ بنابراین از ماههای قبل، شرکتهای توانمند مجری اکتشاف شناسایی و با برگزاری مناقصۀ محدود یک مرحلهای، در حال حاضر مجری عملیات اکتشاف محدودههای متعلق به فولاد مبارکه شناسایی شده است.
طیبنیا   ابراز امیدواری کرد با انجام بهموقع و باکیفیت مراحل بعدی اکتشاف، وضعیت ذخایر معدنی این محدودهها تعیین گردد، ولی باید به این نکته توجه داشت که اکتشافات معدنی نیاز سرمایهگذاری زیاد و طولانیمدت دارد تا در نهایت بتوان به ذخایر قابلتوجه و اقتصادی دست یافت. طبق استانداردهای جهانی از هر هزار محدودۀ دارای آنومالی کانسارهای فلزی فقط ۱۰ محدوده منجر به گواهی کشف شده و در نهایت ۳ محدوده تبدیل به معدن فعال میگردد. در مقابل، این ۳ معدن چندین برابر کل هزینههای انجامشده برای اکتشاف بازده اقتصادی خواهد داشت.
بر همین اساس استراتژیهای اصولی و اصلی فولاد مبارکه در حوزۀ امور معادن برخلاف رویۀ رایج در کشورمان تأکید و تمرکز بر فعالیتهای اکتشافی است. اگر شرکتهای معدنی بزرگ کشور این استراتژی را از دهههای گذشته دنبال میکردند و بهجای ورود به انتهای زنجیره، تمرکز فعالیتها و سرمایهگذاریهای خود را بر حوزۀ اکتشافات معدن قرار داده بودند، الآن با کمبود مواد اولیه در زنجیرۀ فولاد مواجه نبودیم، وضعیتی که در سالهای آتی حادتر میشود و ممکن است به وضعیت بحرانی برسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا