وظیفه ملی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

رابطه افراد با جامعه تقریبا مشابه رابطه فرد با خانه و خانواده می باشد.

در خانه و خانواده با اینکه پدر و مادر مسئولیت مدیریتی دارند ، در عین حال فرزندان  نیز بدلیل مشترک بودن منافع عمومی و با توجه به موقعیت و ظرفیت خود  بطور سنتی در مدیریت خانه و خانواده مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت می نمایند.

وجود اشتراک منافع عمومی افراد با یکدیگر و افراد با جامعه ایجاب می کند که افراد جامعه علاوه بر وظایف قانونی شهروندی، بعلت استفاده از مزایای حضور و زندگی در سطوح مختلف جامعه وظایفی و تعهدات خارج از وظایف قانونی نسبت به جامعه تعریف نمایند و با توجه باقتصائات خود اجرا کنند.

با توجه به اهمیت نقش حضور مادی و معنوی افراد در جامعه می توان  وزن و نقش مادی و فیزیکی افراد درجامعه ، ابعاد اهمیت وظایف نا نوشته افراد به جامعه را مشخص نمود.

اهمیت وظایف افراد نسبت به جامعه  عمدتا در داوطلبانه بودن این وظایف خوابیده است.بخش عمده ای از قدرت مادی و معنوی جوامع به حس وظیفه. شناسی آحاد جامعه بستگی دارد.

این وابستگی بقدری برجسته است که تصور یک جامعه یا کشور بدون جمعیت فعال مقدور نیست.وظیفه شناسی آحاد ملت نسبت به جامعه امری مستمر است که مثل انرژی موجود در بدنه جامعه ذخیره شده و در موارد و مواقع لازم توسط خود افراد یا عقل جمعی جوامع قابل بهره برداری می باشد.نهایتا می توان گفت که افراد علاوه بر داشتن وظایف فر‌دی درجهت حفظ صیانت ذاتی، ازلحاظ لزوم مشارکت در حفظ منافع جمعی وظایف مشخصی نسبت به جامعه دارند.

وظایف مذکور نسبت به سطح فرهنگ، فهم و درک فردی و جمعی رایج هر جامعه متفاوت و  فارغ از محدودیت ها می باشد.

بعلاوه کم و کیف و میزان شکوفائی این نوع احساس وظیفه ها، با میزان رضایت متقابل آحاد جوامع با نظامها و دولتهای حاکم رابطه مستقیم دارد.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا