در مرداد ماه محقق شد؛ دستیابی به بالاترین درصد تولید تختال بدون عیب در فولاد مبارکه

وی با بیان اینکه در حین ریختهگری بسته به شرایط ذوب و ماشین ممکن است    روی تختال عیوبی مانند ترک طولی (Longitudinal Crack)، ترک عرضی (Transverse Crack)، ترک لبهای (Border Crack)، ناخالصی (Inclusion)، ترک گوشهای (Corner Crack)، ترک ستارهای (Star Crack)، پلاک ریختهگری(Casting Lap)، اثر نوسان قالب (Oscillation   Mark)، ترک مقطع مرکزی(Center Line Crack)، حفرههای سنجاقی (Pin Holes)، حفرههای گازی (Blow Holes) کمربند اتصال در اثر  وقفۀ ریختهگری (Stop Pouring) و جدایش شیمیایی (Segregation) به وجود آید، گفت: در صورت بروز هریک از   عیوب مذکور  بر  سطح بالا یا پایین یا در کنارهها یا سر   و   ته تختال، تختال معیوب باید  توسط سیکل اسکارف یا برش عرضی و یا طولی رفع عیب گردد که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه برای سازمان است.
وی در تشریح چگونگی کاهش این عیوب گفت: بهمنظور جلوگیری از به وجود آمدن این عیوب لازم است کنترلهای دقیقی در ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم بر پارامترهای ذوب از طریق تنظیم آنالیز شیمیایی و   ارسال ذوب با سوپرهیت مناسب از واحد متالورژی ثانویه صورت گیرد و همچنین نظارت و کنترل بهتری بر   پارامترهای ریختهگری همچون تنظیم سرعت ریختهگری متناسب با دمای ذوب درون تاندیش، تنظیم میزان پاشش آب و خنککنندگی ثانویۀ  تختال، تنظیم شیب قالب و… انجام شود.
در همین خــصوص قاسم خوشـــدلپور    رئیس تولید ریختهگری افزود: در مرداد ماه سال جاری با تلاش و پیگیری مجدانۀ همکاران واحد ریختهگری مداوم شاهــد کاهــش عیــوب تخــتال در هر پنــج ماشیــن ریختهگری بودیم.
وی در تشریح تأثیر هریک از بخشهای ناحیۀ فولادسازی در کسب این موفقیت گفت: همکاران تعمیرات و تعمیرات جنبی با برنامهریزی و اجرای فعالیتهای تعمیراتی، وضعیت آمادهبهکاری و تنظیمات ماشینها را در حد قابلقبول حفظ کردند و همکاران واحد تولید نیز با استفاده از فرصت ایجادشده با پایش مناسب پارامترهای تولید، این رکورد را محقق ساختند.
وی درصد تولید تختال بدون عیب مردادماه در ماشین شمارۀ یک را     ۹۱ درصد اعلام کرد و در تشریح وضعیت سایر ماشینها افزود: تولید تختال بدون عیب در ماشین شمارۀ دو ۹۶٫۵ درصد، ماشین شمارۀ سه ۹۲٫۲ درصد، ماشین شمارۀ چهار ۹۳ درصد و ماشین شمارۀ پنج نیز ۹۳٫۵ درصد بوده است.
وی رکورد قبلی ماشین شمارۀ ۲ را مربوط به شهریور ۹۷ به میزان ۹۵٫۹ درصد اعلام کرد و گفت: این ماشین در ماه جاری ۰٫۶ درصد نسبت به رکورد قبل بهبود داشته است و سایر ماشینها نیز عملکرد خوبی در بهبود کیفیت داشتهاند.
خوشدلپور اهمیت این رکورد کیفی در زمان مقابله با بیماری کووید ۱۹ را دوچندان دانست و گفت: همکاران پرتلاش و ساعی واحد ریختهگری مداوم با همکاری و تعامل مثالزدنی واحدهای کنترل کیفیت، تعمیرات، کارگاه تعمیرات ریختهگری، دفاتر فنی تولید و تعمیرات و واحدهای جنبی این توفیق را به دست آوردند.
وی رکورد قبلی تختالهای بدون عیب ناحیه را مربوط به شهریورماه سال ۹۷ و به میزان ۹۳٫۴ درصد اعلام کرد.
به گفتۀ این دو مسئول ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم، حمایتهای مدیریت ناحیه و زحمات تمامی همکاران واحدهایی که به شکل مستقیم یا پشتیبان در این عرصه ایفای نقش میکنند، در تحقق این رکورد مؤثر بوده است و جای قدردانی دارد.
دکمه بازگشت به بالا