دم و بازدم در ۲۷ شهری که درست نفس نمی‌کشند / افزایش ۸۷ درصدی مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا

رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به انجام مطالعه‌ای برای کمی‌سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی منتسب به آلاینده ذرات معلق PM ۲.۵، به تشریح عوارض این معضل بهداشتی در کشور پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد همه مرگ‌های منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

به گزارش ارک خبر،۱۶ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۴۲۳ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۷۰ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر اهواز به طور میانگین ۶۲۱ میلیون دلار معادل با ۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: در شهر مشهد تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۱۸۹۱ نفر بوده است. تعداد مرگ به علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۸۴ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۳۹ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۴۰۶ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۸۹ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر مشهد به طور میانگین ۱۰۲۲ میلیون دلار معادل با ۲۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

او درباره این موضوع در شهر اصفهان نیز توضیح داد: تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۱۶۶۴ نفر بوده است. تعداد مرگ به علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۴۲ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۴۸ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۴۱۱ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۴۴ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان به طور میانگین ۹۰۵ میلیون دلار معادل با ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی تبریز را هم کلانشهر آلوده دیگری در کشور معرفی کرد و ادامه داد: تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ در شهر تبریز به شکل میانگین ۱۳۱۶ نفر بوده است. تعداد مرگ به علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۳۴ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۳۴ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۲۲۵ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۴۰ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر تبریز به طور میانگین ۶۸۶ میلیون دلار معادل با ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

او همچنین گفت: در شهر شیراز نیز تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۹۵۲ نفر بوده است. تعداد مرگ به علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۹۱ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۲۳ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۵۹ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۹۵ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر شیراز به طور میانگین ۵۱۷ میلیون دلار معادل با ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

شاهسونی افزود: در شهر کرج نیز تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۱۲۰۰ نفر بوده است. تعداد مرگ به علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۲۸ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۳۵ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۳۹۰نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۸۷ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر کرج به طور میانگین ۶۸۲ میلیون دلار معادل با ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

او درباره تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ در شهر کرمانشاه، خاطرنشان کرد: تعداد کل مرگ‌ها به شکل میانگین ۹۶۶ نفر بوده است. تعداد مرگ به علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۲۹ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۳۰ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۳۳۹ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۰۷ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر کرمانشاه به طور میانگین ۵۷۷ میلیون دلار معادل با ۱۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با بیان اینکه تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ در شهر قم به شکل میانگین ۷۹۲ نفر بوده است، تصریح کرد: تعداد مرگ به علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۱۹ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۱۰ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۷۶ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۲۱ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر قم به طور میانگین ۳۹۹ میلیون دلار معادل با ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

شاهسونی با بیان اینکه تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ در اراک، شهر صنعتی مجاور استان قم به شکل میانگین ۴۹۲ نفر بوده است، اظهار کرد: همچنین تعداد مرگ به علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال در اراک ۱۳ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۱۰ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۹۳ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۵۴ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر اراک به طور میانگین ۲۵۹ میلیون دلار معادل با ۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

هوای زابل؛ آلوده‌ترین هوا در کشور

او تاکید کرد: بالاترین میانگین غلظت ذرات معلق PM۲.۵ در سال ۱۴۰۰ مربوط به شهر زابل گزارش شد که حتی بیش از ۱۲ برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت بود؛ در واقع بیشترین تعداد روزهای هوای خطرناک در سال ۱۴۰۰ مربوط به شهر زابل با ۱۵ روز بوده است.

به گفته شاهسونی، در شهر زابل تعداد کل مرگ‌های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۲۸۹ نفر بوده است. تعداد مرگ به علت بیماری‌های مزمن انسداد ریوی بالاتر از ۳۰ سال ۶ نفر، تعداد مرگ به علت سرطان ریه بالاتر از ۳۰ سال ۳ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۲۶ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگسالان بالاتر از ۲۵ سال ۱۴ نفر بوده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر زابل به طور میانگین ۱۳۲ میلیون دلار معادل با  ۳هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا