عملكرد شبكه فاضلاب شهری سرعين مقبول نيست

سرويس خبري روزنامه ارك – مدير كل حفـاظـت از محيط زيست استان اردبيل گفت: عـمـلـكـرد شـبـكـه فاضلاب شهری سرعين مقبول نبوده و مشكلاتـي را بـه وجود آورده است . سيد رضا موسوي در گفتگو با مهر به ضرورت بهـبـود عملكرد اين شبكه تاكيد كرد و گفت: به دليل ايـنـكـه شهر سرعين يك شهر توريستي است نيـاز جـدي بـه برخورداري از شبكه فاضلاب شهری مناسب دارد . وي از جمله پيامدهاي عملكرد نامطـلـوب شـبـكـه را ناتواني در جمع آوري پساب هاي هتل هـا و مـراكـز اقامتي دانست و گفت: متاسفانه مواردي از رها سـازي پساب ها مشاهده مي شود.مدير كل حفاظت از محـيـط زيست استان تاكيد كرد: به ويژه در پيك سفرهـا ايـن موضوع چهره شهر و محيط زيست آن را مـتـاثـر مـي سازد.موسوي با بيان اينكه برخي هـتـل هـا اقـدام بـه استفاده از پيكج تصفيه خانه كرده اند، اضافه كرد: البته اين شيوه شيوه موقت است و بايد به صـورت اسـاسـي نسبت به تجهيز و بهبود شبكه فاضلاب اقدام شود . وي تاكيد دارد كه از جمله ضرورت هاي توسعه كمي و كيفي گردشگري در اين شهر توجه به مولفـه هـاي زيست محيطي و ايجاد شهري سالم و با نشاط است . مدير كل حفاظت از مـحـيـط زيسـت اسـتـان ابـراز اميدواري كرد با بهبود عملكرد شبكه فاضلاب شهری بخش عمده اي از مشكل پساب ها رفع شود.

دکمه بازگشت به بالا